شهرك سهند

شهرك سهند -


لیلا طالبی برمس
نهم - شهرك سهند
میانگین تراز کانونی: 6520
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :90
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان ناحيه 2
پوریا شکوری
نهم - شهرك سهند
میانگین تراز کانونی: 5839
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
اسكو_ المهدی اسکو
فرزاد اسدی
نهم - شهرك سهند
میانگین تراز کانونی: 5662
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
تبريز_ علامه جعفری
5/30/2023 3:08:58 PM
Menu