ملكان

ملكان -


علی مجتهدی ملکی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4567
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :91
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
زهرا عاشقی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6207
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :81
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
رضا شکاری
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5231
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :80
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبایی
زهرا اکبرپور
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5827
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :77
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
فاطمه امینی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5711
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :71
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
امیر حسین نورزاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5798
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :68
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
علی امید
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5121
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
نسای سلمانزاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5154
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :62
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
امین خدایاری
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5052
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :55
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
فاطمه مسروری
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4563
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
محمد آذر افزا
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4831
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :52
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
مهدی اقدس نصرتی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5176
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
علیرضا مهدوی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5084
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :49
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
مهدی عادل امیرغایب
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5596
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :47
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
آیدا مصدق
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5644
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :46
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
محمد کاظمی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4209
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
ندا عبداله پور
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5020
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
حسین حبیبی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4304
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
نساء لطفی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5188
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
فریبا عمرانی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4749
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
مهدیه حاجی زاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4461
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
سکینه نصیری میدانی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5105
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
شیلا طاهری
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5267
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
امیرحسین محمد جعفرزاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 3889
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
محمد امین رضانژاد
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5140
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
بناب_ علامه طباطبایی
معصومه اقبال
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4323
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
میلاد خدادادی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5189
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
رضا شیر نژاد
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5691
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
کوثر نقی زاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5625
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
معصومه پاک یولقونلو
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4561
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
یلدا موذن
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4790
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
حکیمه خیراله یان ملکی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5180
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
فاطمه معروفی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5364
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
مهدی آقاجان زاده ملکی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4718
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
سارا حسینی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4799
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
علی خدادادی بابایی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5343
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
هما فیروزیان
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5262
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
فرشاد ایزدی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4556
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
منا فیروزیان
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5008
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
معصومه گلی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5128
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
الهام علیزاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5558
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
نیما خان بابازاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4859
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
فرهان مولایی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5061
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
سودا درگاهی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5155
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
ساناز صحت
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4812
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
کوثر مقنی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5531
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
حانیه شیرزاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4926
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
سمانه سلیمی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4618
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
محمد نصیری
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4534
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
سعید شیمی ملکی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4477
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
فرهود بازمانی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4542
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
فاطمه آزادخواه
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5398
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
ستاره قهرمان زاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5920
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
مریم خبازی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5133
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
کوثر آقایی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 6153
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
حامد محمدزاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4963
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
مهدی عباسی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5380
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
نسیم شرفی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4627
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
مریم محمدجعفرزاده ملکی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5427
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
حانیه امیر رحیمی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5336
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
ساناز زاهدی بناب
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4871
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
زهرا عزیزی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4800
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
مرتضی محمدی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4230
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
حنان حسین زاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4892
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
زهرا بابازاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 5141
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
پیمان ارجمندی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4599
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
علی جمالزاده
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4155
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
فاطمه نیکویی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4234
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
ملكان_ دختران علی
محمد باقرزاده ملکی
نهم - ملكان
میانگین تراز کانونی: 4892
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
ملكان_ شهید نظیری
6/1/2023 7:25:54 PM
Menu