سراب

سراب -


حانیه زمانی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5454
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
حمیدرضا سیاهی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5822
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :56
تيزهوشان
تبريز_ استاد شهریار
آیلار الیاسی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5944
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :55
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
علی خانی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4987
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
علی شفیع نژاد
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4703
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :47
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
سینا مختاری
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4725
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
یوسف حلاجی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4664
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :39
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
هانیه باقریار
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4805
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
امیررضا سکالش
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5501
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
امیرحسین اقلامی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5352
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
مریم اسعدی مهینی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6036
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
نگار آفتابی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6141
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
سودا جوان قابل
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6307
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان
محمدحسین صادقی گلک آبادی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5826
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
ساحل خوردچشم
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5085
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
روژین خدامی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5573
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
ندا عباپور
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5170
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
فرشته امیدوار
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5693
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
زهرا بافکر
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5312
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
احسان اسکندری رازلیقی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6038
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
بابک اصلان پرویز
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4807
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
زهرا معصومی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4812
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
محدثه وکیلی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5071
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
حامد دانش مهر
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5005
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
علی رضا رسولی قلعه جوقی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5383
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
ندا ابدالی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5141
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
تبريز_ فرزانگان
سانای گل نظری
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5358
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
مسعود کامران قلعه جوقی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4478
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
محمد صلاحی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4250
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
محمدمهدی شکرانه
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5127
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
سیده زهرا اظهری
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5962
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
ندا سلیمی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4477
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
6/6/2023 1:11:12 PM
Menu