اروميه

اروميه -


پارسا جلالی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6444
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :75
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی
حدیثه فرمان بردار
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6455
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :64
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان
سحر یونسی فر
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 4922
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :64
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان
نسیم آزادی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6086
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :63
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان
محمد ولی پور
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5102
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :58
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی
مبینا صادقی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5818
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :55
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان
امیررضا داودی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5922
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی
هوتن انتظار
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5658
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :47
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی
محیا زلفی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6685
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان
زهرا چیت سازی وند
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 4564
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان
مریم خشمان
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5707
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان
امید دوزچی زاده
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5275
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :32
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی
نسا برادران صفا
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6767
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 2
محدثه عسگری منبر
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6885
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :31
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان
صدف وفائی راد
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5802
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 2
نیایش نامور
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6236
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان
فاطمه بهلول زاده
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5454
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 2
فرید صدیق بند
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6299
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی
امیرحسین ظفرمند
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5984
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی
آریا محبت
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6224
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی
محمدرضا امیری
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6367
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی
مهدی غفاری
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6102
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی
متین رحیمی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5756
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی
دانیال علی اصغرلو
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6800
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی
ساناز صمدی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5699
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 2
فاطمه مرادپور شهابی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6267
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان
داود سینائی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5900
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی
سویل هوشمند کهنه شهری
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5740
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 2
آرشام همینی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6171
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی
فاطمه برزگر
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5286
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان
سارا خادم وطن
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6275
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 2
آذین اصلان زاده
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 4687
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 1
آرمیتا محمدی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6541
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
اروميه_ آذری
پردیس ولی زاده
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6211
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان
ساناز شاکر
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6185
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان
زهرا عباسی وندایی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5895
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان
فرزانه طراوتی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5717
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان
نیلوفر سلمانی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6711
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 2
رضا شکری
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5884
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی
ثمین عبدی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6060
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 2
فاطمه پورمحمود
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6144
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
اروميه_ آذری
زهرا علمی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 4797
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
اروميه_ آذری
سبا صباح
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5231
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان
پرستو عباس زاده
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5951
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان
نیکا شاهمرادی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5866
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان
مهدیس خوش نژاد
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6246
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 2
محدثه صالحی مقدم اوزبک
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 4658
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
اروميه_ آذری
زهرا جنتی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6140
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 2
محمد دهقانی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6266
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی
ساناز حسن بگلو
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6118
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان
فاطمه جنگجو
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 4799
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 2
پردیس باقری بالانجی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5522
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان
آناهیتا هوشیاری
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5479
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
اروميه_ آذری
نسا قلی پور
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5066
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
اروميه_ آذری
محمد رضا پیری
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 4140
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی 2
نیکو حضرتی پر
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5207
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 2
آذین تائبی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5996
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اروميه_ آذری
نگین قلی زاده
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6174
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اروميه_ آذری
باران حسن پوراصطهباناتی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5893
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اروميه_ آذری
الناز مصطفوی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5593
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اروميه_ آذری
زهرا تیموری آذر قولنجی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6441
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اروميه_ آذری
نگار مصطفی زاده
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6342
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اروميه_ آذری
درسا مشکی میاوقی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5230
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اروميه_ آذری
لیلا اسمعیل پور
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5682
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اروميه_ آذری
آیلا رضائی پور
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5673
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اروميه_ آذری
صونا قلی پور اوصالو
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6293
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اروميه_ آذری
پانیذ محمد خانلو
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6272
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اروميه_ آذری
حدیثه خسروزاد
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6495
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اروميه_ آذری
سوگل نصری
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6347
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اروميه_ آذری
سیما حسن پور
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 4591
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اروميه_ آذری
لیلا یگانه
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5925
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اروميه_ آذری
سارا اسدزاده
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6220
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اروميه_ آذری
فاطمه رحیم زاده
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6525
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اروميه_ آذری
ستایش نامور
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6584
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اروميه_ آذری
مهدیس السادات ملکی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6525
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اروميه_ آذری
معصومه خدادادی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6273
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اروميه_ آذری
آذین پورآذر
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6602
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اروميه_ آذری
نسا دهقانی صوفی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6144
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اروميه_ آذری
ثمین شیبافر
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6387
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اروميه_ آذری
نهاله هناره اشگه سو
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5902
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اروميه_ آذری
ثنا پور محمدرضا
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6478
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اروميه_ آذری
مرجان محمدی اصل
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5922
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اروميه_ آذری
نازنین پژومان
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6231
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اروميه_ آذری
محدثه جعفرپور
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5780
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اروميه_ آذری
پریا بهنام
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6766
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اروميه_ آذری
6/8/2023 12:18:19 PM
Menu