خميني شهر

خميني شهر -


فاطمه مرادی
نهم - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 5371
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :105
تيزهوشان
خميني شهر_ فرزانگان امین
فاطمه زهرا عمادی اندانی
نهم - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 5076
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
خميني شهر_ 15 خرداد
آرش کربلائی ورنوسفادرانی
نهم - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 5876
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
خميني شهر_ شهید اژه ایی
حسین سلیمانی پور اشراق
نهم - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 4586
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
خميني شهر_ شهید اژه ایی
عرفان عظیمی دستگردی
نهم - خميني شهر
میانگین تراز کانونی: 5833
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
خميني شهر_ شهید اژه ایی
5/30/2023 10:17:14 PM
Menu