باغملك

باغملك -


فردوس زنگنه
نهم - باغملك
میانگین تراز کانونی: 5093
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
رامهرمز_ گلستان ولایت
بیتا زنگنه
نهم - باغملك
میانگین تراز کانونی: 5121
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
رامهرمز_ گلستان ولایت
حسین بهمنی
نهم - باغملك
میانگین تراز کانونی: 3754
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
باغملك_ یاران مهدی
میلاد واقف
نهم - باغملك
میانگین تراز کانونی: 4551
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
باغملك_ یاران مهدی
6/1/2023 2:56:08 AM
Menu