اميديه

اميديه -


علی فرازمند
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 5753
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اميديه_ نمونه دولتی علامه طباطبائی
علی یوسفی
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 4724
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اميديه_ نمونه دولتی علامه طباطبائی
محمدمهدی شریفی حسینی
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 4946
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اميديه_ نمونه دولتی علامه طباطبائی
سید محمد مستطاب
نهم - اميديه
میانگین تراز کانونی: 4750
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اميديه_ نمونه دولتی علامه طباطبائی
6/3/2023 5:54:42 AM
Menu