انديمشك

انديمشك -


معصومه رحمانی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5834
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :61
تيزهوشان
دزفول_ فرزانگان
مهدی مریدی پور
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5324
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
انديمشك_ تیزهوشان شهید بهشتی
مریم عرفانی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5660
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
انديمشك_ فرزانگان
ریحانه بهزادی نژاد
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 6109
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
انديمشك_ فرزانگان
فاطمه کمالی امیدی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 6333
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
انديمشك_ فرزانگان
شایان اغی نژاد
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 6146
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
انديمشك_ شهید بهشتی
ستایش سلیمانی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5404
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
انديمشك_ اسرا
محمد مهدی محمدی نسب
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 3854
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
انديمشك_ تبیان
زهرا قلاوند
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5283
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
انديمشك_ اسرا
زهرا میرعالی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5956
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
انديمشك_ اسرا
محمدمهدی مختاری نیا
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5996
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
انديمشك_ شهید بهشتی
فاطمه باقری
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4965
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
انديمشك_ اسرا
محمد مهدی زکالوند
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4512
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
دزفول_ شیخ انصاری
علیرضا نوروزی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4519
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
انديمشك_ تبیان
حدیث گندم کار
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 3926
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
انديمشك_ اسرا
مهدی قلاوند
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4888
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
انديمشك_ تبیان
محمدامین خادمی فرد
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4255
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
انديمشك_ تبیان
طاها معتمدی زاده
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4514
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
انديمشك_ تبیان
امیرمحمد فلاح نژاد
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 4149
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
انديمشك_ تبیان
سیده رقیه موسوی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 3980
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
انديمشك_ اسرا
محمد ملک محمدی
نهم - انديمشك
میانگین تراز کانونی: 5222
سابقه کانونی : از ارديبهشت
تعداد آزمون :1
تيزهوشان
انديمشك_ تیزهوشان شهید بهشتی
6/9/2023 1:50:57 AM
Menu