داراب

داراب -


مینا خرم
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 4972
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
داراب_ ایت اله نسابه
محمدحسین فرامرزی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5380
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :30
تيزهوشان
داراب_ استعدادهای درخشان
فاطمه احمدی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 4762
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
داراب_ ایت اله نسابه
سیدپارسا کمانی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5589
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
داراب_ استعدادهای درخشان
ساینا رستگار
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5523
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
داراب_ ایت اله نسابه
علی قائدی
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 4714
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
داراب_ استعدادهای درخشان
فاطمه رامباد
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 4786
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
داراب_ ایت اله نسابه
فاطمه علیخواه
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 6116
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
داراب_ ایت اله نسابه
مرضیه حقیقت نیا
نهم - داراب
میانگین تراز کانونی: 5301
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
داراب_ ایت اله نسابه
6/11/2023 1:59:37 AM
Menu