فسا

فسا -


زینب عطار
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5167
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :20
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 2
حسین صفری
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 6163
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
شيراز_ شهیددستغیب4
حنا احمدی آغچغلواینالو
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 6254
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان
امید عطارزاده
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5577
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شيراز_ شهیددستغیب4
صهبا ناظمی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 6344
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 1
مریم جوهری
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4952
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 1
سارا حاجی زاده
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 6011
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 1
5/30/2023 9:49:48 PM
Menu