سرايان

سرايان -


سجاد زینبی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 6350
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :75
تيزهوشان
فردوس_ شهید بهشتی
مطهره سادات احمدی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5979
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :64
نمونه دولتي
سرايان_ ریحانه النبی
علی سینا والهی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5650
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :47
تيزهوشان
فردوس_ شهید بهشتی
فاطمه مفتح پور
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5090
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
سرايان_ ریحانه النبی
محمدحسین خورشیدی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5433
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
سرايان_ امام خمینی ( ره)
زهرا راد
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4790
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
سرايان_ ریحانه النبی
محمدجواد وسیله
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5565
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
سرايان_ امام خمینی ( ره)
علیرضا مرادی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4694
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
سرايان_ امام خمینی ( ره)
مینا مجیدی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5398
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
سرايان_ ریحانه النبی
فاطمه فریدی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4200
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
سرايان_ ریحانه النبی
داوود داودی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5447
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
سرايان_ امام خمینی ( ره)
زهرا رحیم زاده
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5616
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
سرايان_ ریحانه النبی
مجید افسری
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5458
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
فردوس_ شهید بهشتی
محمدرضا کسمائی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5627
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
سرايان_ امام خمینی ( ره)
امیرحسین حضری
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5384
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
سرايان_ امام خمینی ( ره)
سید علی ابراهیمیان
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5225
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
فردوس_ شهید بهشتی
الهام عطائیان
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4353
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
سرايان_ ریحانه النبی
5/30/2023 12:48:04 AM
Menu