فردوس

فردوس -


نفیسه قاسمیان
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 6435
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
نفیسه پاکدل
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5854
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
محمد جواد فیضی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5245
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
امیر نجمی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5388
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :35
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
محمدامین صبور
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5307
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
نرگس نادرزاده
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5599
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :34
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
سعیده سلطان زاده بهمدی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5117
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
اسما سکندرپور
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4810
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
سید امیرحسین سیدی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4891
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
ابوالفضل مردانی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 6270
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
سید رامین صبا
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5175
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
فرشته ندافی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5191
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
محمد راستگو
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5096
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
مهدی نجف زاده
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4952
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
زهرا باقرزاده
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5720
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
فهیمه بخشی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5824
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
مجتبی خویشاوند
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5473
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
امینه ادهمی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5476
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
امیررضا رجبی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4766
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
زهرا روشن
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5742
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
محبوبه باقرزاده
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 6337
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
فاضل فلاحت
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5818
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
علیرضا شکسته بند
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 6193
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
زهرا عربی آیسک
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 6103
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
مجید آریافر
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5042
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
حسین کارگر
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5688
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
سیدحمیدرضا فرهادی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5353
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
زهرا بخشی زاده
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4995
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
کوثر رجبی مقدم
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4721
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
زهرا باقری
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4824
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
مرتضی زینلی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5032
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
سیدعلیرضا موسوی نیا
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5409
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
محمدجواد عربی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5229
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
امینا سادات امینی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5281
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
مهدی کامجو
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5338
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
آرمان اسماعیل مقدم
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5279
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
عارفه پاکروان
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5035
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
فاطمه علمدار
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4337
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
عاطفه کوچکی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4092
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
زهرا ناصری
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 6159
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
مریم حقیقی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4377
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
میناسادات ابراهیمی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5097
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
مجتبی ابراهیمی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4999
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
سیدمحمد لاژوردی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5091
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
زهرا غلامی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5647
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
معصومه صداقت پور
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5244
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
رقیه معراجی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5395
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
محمد اشرف زاده
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5829
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
فردوس_ شهید بهشتی
امیرحسین ارشادی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5044
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
6/9/2023 7:31:02 PM
Menu