شيروان

شيروان -


فاطمه خاجوی مایوان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6913
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :54
تيزهوشان
شيروان_ فرزانگان 2
نازنین شرافت
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5906
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
شيروان_ فرزانگان 2
محمدمهدی حسنی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5755
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
شيروان_ شهید بهشتی 2
امیرعلی نقدی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5915
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
شيروان_ شهید بهشتی 2
علی الهی شیروان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5333
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شيروان_ شهید بهشتی 2
مبین دامن خورشید
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5402
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شيروان_ شهید بهشتی 2
فاطمه واعظ ترشیزی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5516
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
شيروان_ فرزانگان 2
مهدی قدیری شیروان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5230
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شيروان_ شهید بهشتی 2
متین مردانی بوانلو
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5805
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
شيروان_ شهید بهشتی 2
ابوالفضل ثامنی تیتکانلو
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5828
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شيروان_ شهید بهشتی 2
علی عبدالهی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5428
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
شيروان_ شهید بهشتی 2
زهرا حسن زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5223
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
شيروان_ فرزانگان 2
آیدا دهقان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4951
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
شيروان_ فرزانگان 2
محدثه براتعلی پور
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5004
سابقه کانونی : از ارديبهشت
تعداد آزمون :2
تيزهوشان
شيروان_ فرزانگان 2
6/6/2023 2:05:32 PM
Menu