بندر کنگ و چارک

بندر کنگ و چارک -


آیدین دربه
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 6352
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :49
تيزهوشان
بندرعباس_ حقانی
نگار امینی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4803
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه حضرت زینب (س)
صهیب دریا
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 6908
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
بندرعباس_ حقانی
زهرا مسعودی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4689
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه حضرت زینب (س)
آمنه میمنی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5056
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه حضرت زینب (س)
نیلوفر احمدزاده
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 6588
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :26
تيزهوشان
بندرعباس_ فرزانگان 1
نسیم اصل ربیعی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4571
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه حضرت زینب (س)
علی حسن بیگی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4480
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه شهید بهشتی
محمدرضا محسنی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5186
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
بندر لنگه_ تيزهوشان فارابي
یاسمن بحری
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5901
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
بندر لنگه_ دخترانه تیزهوشان ثامن الحجج
مریم کهن پور
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5169
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه حضرت زینب (س)
ستایش مرادپور
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4954
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه حضرت زینب (س)
محمد پرورش
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5251
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
بندر لنگه_ تيزهوشان فارابي
مبین حیدری
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 6622
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
بندر لنگه_ تيزهوشان فارابي
دانیال احمدزاده
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4004
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه شهید بهشتی
الهه خلیفه
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5413
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه حضرت زینب (س)
آرمین مقدسی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4153
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه شهید بهشتی
سیده فاطمه ابطحی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5272
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
بندر لنگه_ دخترانه تیزهوشان ثامن الحجج
حسام معماردوست
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4627
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه شهید بهشتی
محمد شادبهر
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4393
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه شهید بهشتی
الهام بحری
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4557
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه حضرت زینب (س)
زهرا عبادی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4859
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه حضرت زینب (س)
نرجس خواجه اختران
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4216
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه حضرت زینب (س)
اسامه بنداد
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5311
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه شهید بهشتی
6/9/2023 6:44:44 PM
Menu