گرمي

گرمي -


امیرحسین وطن دوست بیلداشی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5339
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
گرمي_ شهید حامدی
مهدی امیدکردلر
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5169
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
علیرضا جاوید
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 6274
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
امیرطاها صمدی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 6631
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
پوریا حقی اضماره
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5177
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
امید عباسی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5069
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
گرمي_ شهید حامدی
مهدی قره خانی پرچین سفلی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5167
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
گرمي_ شهید حامدی
آرمان رحیمی اینی سفلی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5797
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
گرمي_ شهید حامدی
حمیدرضا میرزاده دیزج
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 6267
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
مهدی شهباززاده پرچین سفلی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4945
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
احمد پاکمنش
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4837
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
امیرمحمد محرمپور چلک
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5590
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
سینا لطفی هادی بیگلو
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5018
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
گرمي_ شهید حامدی
سیدحامد اسبقی وانستانق
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 6279
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
مهران اسکندرزاده
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4780
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
گرمي_ شهید حامدی
احمد غیور ایلخچی
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 5336
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
گرمي_ شهید بهشتی
مبین نوری کوراماللو
نهم - گرمي
میانگین تراز کانونی: 4827
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
گرمي_ شهید حامدی
6/10/2023 10:18:22 PM
Menu