لردگان

لردگان -


عادله علی پور بهزادی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6219
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
پگاه رضایی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6442
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
محمد مهدی عبادی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5006
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
مهدی حسنی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6383
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن
محمدرضا امیری ابراهیم محمدی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5459
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
حسین نادری
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6834
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
حسین شهبازی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6053
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
محمد سواری جوانمردی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6224
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن
فاطمه خالدی سردشتی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5181
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
فاطمه کریمی منجرموئی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5849
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
علی حاجی پور میلاسی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5927
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
مینا اردشیری لردجانی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5413
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
رضا حیدریان فر
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5669
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
کیوان نوروزی مصیر
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5521
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
زهره حسنی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6189
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
محمدرضا کریمی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5962
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
شقایق جلیل طهماسبی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6110
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
محمدصادق بامدادی تنها
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5189
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
رضا فتاحی اصل
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5300
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
علی رضا شاهرخی میلاسی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6517
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
بروجن_ دبیرستان پسرانه شهید بهشتی بروجن
نوید سعیدی ابواسحاقی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5307
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
بروجن_ دبیرستان پسرانه امام خمینی
صبا اسحاقی میلاسی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6213
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
کوثر محمودی ماندنی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5550
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
صغری نوروزی مصیر
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4900
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
عماد خورشیدی سیله
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 6173
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
مریم مرادی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5535
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
زینب خلیلی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4962
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
مریم محمودی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5346
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
نازنین خلیل طهماسبی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5076
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
حمیدرضا آقاخانی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4437
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
حسن رئیسی گوشه
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5532
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
سید مجید حسینی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4842
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
فرشته جلیل پیران
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4147
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
شادی بابامیر
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5381
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
شقایق حسنی ساطحی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5813
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
رویا محمودی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5636
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان دخترانه عترت لردگان
مهدی علیبازی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4932
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
سیدعلی دانیالی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 5019
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
ابراهیم نادری لردجانی
نهم - لردگان
میانگین تراز کانونی: 4833
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
لردگان_ دبیرستان پسرانه دین و دانش لردگان
5/30/2023 8:28:42 PM
Menu