فرخ شهر

فرخ شهر -


مهدی مومنی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 6145
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :144
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
صادق کریمی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 6571
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :35
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
محمد رضا لله گانی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5793
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
ملیکا معتمدی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 6000
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان دخترانه پژوهش شهرکرد
محمدرضا کاووسی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 4938
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان علامه طباطبایی
احمدرضا حقیقتیان
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5142
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ دبیرستان علامه طباطبایی
فاطمه لله گانی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 6063
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ نمونه علامه طباطبایی
فائزه لله گانی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 5969
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ نمونه علامه طباطبایی
سحر صفری
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 6119
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ نمونه علامه طباطبایی
محمد حسین کریمی
نهم - فرخ شهر
میانگین تراز کانونی: 4962
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شهركرد_ نمونه علامه طباطبایی
5/29/2023 3:43:39 AM
Menu