فارسان

فارسان -


سمانه نصیری گله
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5257
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :41
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
محمد رحیمی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5409
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
مریم صالحی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5592
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
زهرا محمدی دوست
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5600
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
آرمان جهان بخشی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5351
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
احمدرضا مولوی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5580
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
حامد صالح
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 6124
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
آرش عبداللهی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5480
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
سجاد ملک پور
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5529
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
محمد احمدی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5512
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
رضا احمدی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5726
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
سینا احمدی فرد
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5613
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
امیر ارسلان معین
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 6099
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
دانیال محمدی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5444
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
نگین مرادیان
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5621
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
مرضیه یداللهی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4486
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
صدف محمودی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5664
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
مرضیه اهون راستابی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5234
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
فاطمه طاهری
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5247
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
مرتضی عباسی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5109
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
سارا داودی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4778
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
هدیه امیری
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5128
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
فاطمه مختاری
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5463
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
کیانوش اسکندری نژاد
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5209
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
سید احمد امیراحمدی
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5435
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
شهركرد_ دبیرستان شهید بهشتی
آیدا امیری
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4911
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
فارسان _ دبیرستان دکترحسن سلطانی
محمدرضا محمودیان
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4261
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
محمد عزیزیان
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 5037
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
علی فلاح
نهم - فارسان
میانگین تراز کانونی: 4676
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جونقان_ دبیرستان نمونه ترابی مقدم جونقان
6/2/2023 11:29:06 PM
Menu