در‌گز

در‌گز -


همتا فلاح پور
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 6664
سابقه کانونی : از دوم دبستان
تعداد آزمون :63
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
آرمین مهدیزاده
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5965
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :53
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
امیرمحمد رحمانی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 6789
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
محمد یوسفی جوان
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5025
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
مشهد_ هاشمي نژاد4
علی رحیمیان
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4737
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
ابوالفضل رزم آزما
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5381
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
مازیار باقری
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5382
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
مریم غلامزاده
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5978
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
فاطمه آدینه
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 6263
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
فاطمه فرجی شوی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5671
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
شبنم سلیمی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4772
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
شمیم شکری
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 6009
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
رسول نوروزیان
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5050
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
فرزاد بهمن زاده
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4920
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
مینا حاتمیان
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5391
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
الدوز رشیدیان
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5880
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
ثمین قنبری
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 6675
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
غزل قره گوزلو
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5250
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
فاطمه امیدوار
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5772
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
نیلوفر اسحاقی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5141
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
شبنم رستم پور
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 6448
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
فروهه شیر
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5425
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
فاطمه قنبری سعدآبادی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5975
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
فاطمه ناصری تبریزی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4457
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
مهدی شعبانی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5832
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
سینا بابایی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4863
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
کبری محمدنیا
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4317
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
آرش پلگردی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5472
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
متینه حسین زاده
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5928
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
هانیه کریم زاده
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4326
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
نگین حسین پور
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 6170
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
احمدرضا جعفری
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 4368
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
در‌گز_ شهید صیاد شیرازی
پریسا دهخوارقانی
نهم - در‌گز
میانگین تراز کانونی: 5754
سابقه کانونی : از ارديبهشت
تعداد آزمون :2
نمونه دولتي
در‌گز_ حاج اسماعیل غلامی
6/2/2023 11:35:25 PM
Menu