خواف

خواف -


امیر حسین جمعه پور
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5242
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
یاسر زنگنه ابراهیمی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 6153
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
داود مهرانفر
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5932
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
محمد نوربخش
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5766
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
محمدعارف گلشنی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4818
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
سپهر یوسفی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5458
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
فاطمه سمیعی رودی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 6139
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
خواف_ مشكات
سحر بای رودی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5371
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
خواف_ مشكات
طاها فرخنده اقبال
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5156
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
مجتبی گلکار رودی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5676
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
مهلا عبدالحسینی برون
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5620
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خواف_ مشكات
محمدقاسم پرواز
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5543
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
امیرمحمد رضائی فر
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 6016
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
پوریا عباس پور
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5648
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
محمد رزم آرای رودی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5899
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
مصیب مهاجری رودی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4146
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
مصطفی شهریاری
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5105
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
امیرمحمد مسبوق
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5142
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
امیرمحمد مجبور
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5350
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
مهدیس محمدی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5406
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
خواف_ مشكات
میثم خزائی زوزنی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5655
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
مهدیه شجاع سنگانی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4742
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
خواف_ مشكات
معصومه باسلیقه
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 5768
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
خواف_ مشكات
حجت شجاع سنگانی
نهم - خواف
میانگین تراز کانونی: 4473
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :4
نمونه دولتي
خواف_ پيامبر اعظم(ص)
6/8/2023 4:53:09 PM
Menu