مهريز

مهريز -


حانیه السادات مفیدیان
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6188
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :72
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
محسن دهقان دهنوی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5390
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :47
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه ابن سینا
مجتبی کشاورزی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5577
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه ابن سینا
فاطمه ابوئی مهریزی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6031
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
مطهره زارع بیدکی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 4424
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
سارا کشاورزی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5730
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
يزد_ نمونه حضرت زهرا (س)
فاطمه مهرعلی بغداد آباد
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5493
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
سید محمد حسین طباطبائی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5777
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :24
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه ابن سینا
نسیم حیدری
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5549
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
هانیه زارع ارنانی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5160
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
مهدیه ارجمند
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6519
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
مائده زارع زاده
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5703
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
حدیثه فخری
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5895
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
فاطمه فلاح مدواری
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5544
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
فاطمه احمدی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6123
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
علی پاکزاد
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5236
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه ابن سینا
مریم زارع بیدکی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6332
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
مبینا زارع
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5368
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
سارا ابوئی مهریزی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5958
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
زهرا زارع زاده مهریزی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5617
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
مطهره سعیدزاده
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6006
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
رضا زارع خورمیزی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5269
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه ابن سینا
علیرضا قاضی نسب
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5601
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه ابن سینا
وجیهه زارع زاده مهریزی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6198
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
يزد_ فرزانگان
مریم خواجه حسینی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5184
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
يزد_ نمونه هنرستان-میرجلیلی
ساناز دهقان منشادی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5831
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
علیرضا اسفندی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5452
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه ابن سینا
فاطمه یزدی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6344
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
فاطمه پالاهنگ
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5410
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
فاطمه کفاش
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5840
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
آزیتا احمدی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5460
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
امیر مجتبی آبی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 4989
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه ابن سینا
مهناز زارع خورمیزی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5836
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
طاها دشتی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5163
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه ابن سینا
مهلا زارع خورمیزی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5891
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
فاطمه دهقانی زاده
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5490
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
زهرا خوش بیان
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5088
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
فاطمه رعیت حسین آبادی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5904
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
فاطمه حایری مهریزی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 6199
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
ساجده زارع بیدکی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5778
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه بنت الهدی صدر
علی دهقان منگابادی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 4937
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه ابن سینا
ابوالفضل زارع خورمیزی
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 4180
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
مهريز_ نمونه ابن سینا
آزاده اعتمادالعلما
نهم - مهريز
میانگین تراز کانونی: 5375
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
يزد_ نمونه هنرستان-میرجلیلی
6/5/2023 5:44:14 AM
Menu