ميبد

ميبد -


فائزه جمالیان
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 6396
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
ميبد_ گل محمدی
مریم السادات امامی میبدی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5656
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :48
تيزهوشان
اردكان_ شاکر
ساراالسادات پورمیرافضلی فیروزآبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5239
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
ميبد_ گل محمدی
ابوالفضل زارع ده آبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5623
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
اردكان_ آیت الله خامنه ای
مریم اقبال یخدانی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 4863
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :24
تيزهوشان
اردكان_ شاکر
ابوالفضل گل محمدی شورک
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5600
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :18
تيزهوشان
ميبد_ شهیدرحیمی فر
مهدیه زارعی محمودآبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 4974
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
ميبد_ گل محمدی
ابوالفضل زارعی محمودآبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5390
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
اردكان_ آیت الله خامنه ای
مجتبی کارگر
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5416
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
اردكان_ آیت الله خامنه ای
علی جواهری مقدم
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5269
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
ميبد_ شهیدرحیمی فر
دانیال برزگربفروئی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 4484
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
اردكان_ آیت الله خامنه ای
مبینا حسینی ده آبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5767
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
اردكان_ شاکر
سیدامیرحسین امامی میبدی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 6012
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
اردكان_ آیت الله خامنه ای
فاطمه حسین زاده رکن آبادی
نهم - ميبد
میانگین تراز کانونی: 5595
سابقه کانونی : از اسفند
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
ميبد_ گل محمدی
6/9/2023 7:29:47 PM
Menu