لالجين

لالجين -


علی اجاقی محب
نهم - لالجين
میانگین تراز کانونی: 5169
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
همدان_ علامه حلی 2
سارا رضا علیپور
نهم - لالجين
میانگین تراز کانونی: 5196
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
همدان_ آمنه
6/5/2023 9:12:28 PM
Menu