ديواندره

ديواندره -


خاطره عثمانی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 6066
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان
میلاد براخاصی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5277
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
سقز_ فجر
سینا رمضانی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5651
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
سنندج_ شهید بهشتی ناحیه1
کمند حبیبی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5368
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
ديواندره_ نمونه فضيلت
روژینا معرفت
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4763
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
ديواندره_ نمونه فضيلت
شمیسا احمدیاری
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4752
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
ديواندره_ نمونه فضيلت
ویانا وزیری
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5872
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
سنندج_ فرزانگان
رضا علیزاده
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5679
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ديواندره_ فارابی
سید کیان محمودی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 4497
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ديواندره_ فارابی
آیدا کاظمی
نهم - ديواندره
میانگین تراز کانونی: 5614
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ديواندره_ نمونه فضيلت
6/9/2023 1:43:10 AM
Menu