راميان

راميان -


سجاد صالحی راد
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 4705
سابقه کانونی : از چهارم دبستان
تعداد آزمون :82
تيزهوشان
گنبد_ شهید بهشتی
آیدا سعیدی
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 5319
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :32
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
سپهر بای
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 5967
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
گنبد_ بقیه الله اعظم
امین صادقلو
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 4916
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
مبینا یازرلو
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 5023
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
صالح انصاری
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 5694
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
علي آبادكتول_ آیت الله خامنه ای
فاطمه زهرا رجبلو
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 5286
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
کیانا اسماعیلی
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 5216
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
سینا مسعودی
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 4621
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
مهسا سمیعی پاقلعه
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 5557
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
گنبد_ نمونه بصیرت
سبجان طاهری قره قاچ
نهم - راميان
میانگین تراز کانونی: 4304
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :3
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
6/5/2023 7:12:05 AM
Menu