خان ببين

خان ببين -


مرسده بیانی
نهم - خان ببين
میانگین تراز کانونی: 5145
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
دیانا مقیسه ای
نهم - خان ببين
میانگین تراز کانونی: 4274
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
محمد بوژمهرانی
نهم - خان ببين
میانگین تراز کانونی: 4436
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
مهیار جهانتیغ
نهم - خان ببين
میانگین تراز کانونی: 4331
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
6/10/2023 4:26:35 AM
Menu