بندرتركمن

بندرتركمن -


آلتین آی قرنجیک
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5529
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :57
تيزهوشان
بندرتركمن_ فرزانگان
محمدرضا آتابای
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4730
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
شریفه عرفانی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4825
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
گوهر دوجی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5428
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
بندرتركمن_ فرزانگان
یوسف پرنیان
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 6052
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
گرگان_ شهيد بهشتي
نازنین فرخی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4413
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
نازیلا کم‌
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4629
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
گميشان_ نمونه دولتي
سهیل دیه جی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5465
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
محمدمصطفی معظمی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4967
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
یونس شاه نظری
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 4686
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
مبین ایمری
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5112
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
امید فردجو
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5000
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
محمد طاطاری
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 3976
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
محمدامین ارشادی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5365
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
محمدمهدی صعودی
نهم - بندرتركمن
میانگین تراز کانونی: 5151
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندرتركمن_ نمونه دولتی دكتر حسابي
6/11/2023 1:18:59 AM
Menu