آزادشهر

آزادشهر -


فائزه بذرافشان
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4897
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :73
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
ابوالفضل مهرابیان
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4400
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
سیدابوالفضل حسینی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5084
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
نگین سمیعی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 5120
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
نازنین نوروزی
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4892
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
تيزهوشان
گنبد_ فرزانگان
حمیدرضا بذرافشان
نهم - آزادشهر
میانگین تراز کانونی: 4651
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :5
نمونه دولتي
آزادشهر_ امام حسین (ع)
6/8/2023 3:49:15 PM
Menu