سنقر

سنقر -


علی ضیائی
نهم - سنقر
میانگین تراز کانونی: 6544
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهیدبهشتی
محمد پارسا بنی عامریان
نهم - سنقر
میانگین تراز کانونی: 6356
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
علی بنی عامریان
نهم - سنقر
میانگین تراز کانونی: 6129
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
كرمانشاه_ شهید بهشتی
آیدا شمس
نهم - سنقر
میانگین تراز کانونی: 6443
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنقر_ عفاف
آرمان حشمتی
نهم - سنقر
میانگین تراز کانونی: 4690
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنقر_ خوارزمي
آرمین عباسی
نهم - سنقر
میانگین تراز کانونی: 5388
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنقر_ خوارزمي
حسین حشمتی
نهم - سنقر
میانگین تراز کانونی: 5342
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنقر_ خوارزمي
محمد کریمی
نهم - سنقر
میانگین تراز کانونی: 4641
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنقر_ خوارزمي
علی امجدیان
نهم - سنقر
میانگین تراز کانونی: 5286
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنقر_ خوارزمي
علی اعظمی
نهم - سنقر
میانگین تراز کانونی: 6012
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنقر_ خوارزمي
روژین رفیعی
نهم - سنقر
میانگین تراز کانونی: 5299
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنقر_ عفاف
شیرین قاسمی
نهم - سنقر
میانگین تراز کانونی: 5003
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنقر_ عفاف
زهرا حشمتی
نهم - سنقر
میانگین تراز کانونی: 5203
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنقر_ عفاف
امیرحسین رمضانی
نهم - سنقر
میانگین تراز کانونی: 5010
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنقر_ خوارزمي
حامد دانش راد
نهم - سنقر
میانگین تراز کانونی: 5453
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنقر_ خوارزمي
سینا پروندی
نهم - سنقر
میانگین تراز کانونی: 4774
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سنقر_ خوارزمي
6/8/2023 10:35:55 PM
Menu