خرم آباد

خرم آباد -


محمد فلاح نژاد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 7112
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :82
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
امیرحسین جعفری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6085
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :70
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
یاسین اسدی نژاد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6246
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :67
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
علی بهرامی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6231
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :64
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
سیده فاطمه موسوی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6049
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :63
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
احمد رضا یاقوتی چگنی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6734
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :62
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
کیانا پویان مهر
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5758
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :61
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
مریم مرادی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4869
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :59
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
سما ویس کرمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6668
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :58
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
فاطمه حسنوند طرهانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6156
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :57
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
محمد معتمدی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5427
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :54
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
بهداد مرادی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6504
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :50
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
مهدی علی پور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5325
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :49
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
الناز دلفانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6735
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :45
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
مهشید جعفری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6007
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
میلاد زینی وند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6205
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :44
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
بهار حاتمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5823
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :43
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
محمدرضا بیگی نصیری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4975
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
یاسین ولی زاده
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5598
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :41
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
هانیه بهمن نژاد بسطامی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4992
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
امیر حسین علیپور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6187
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :40
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
ارشیا شمس
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5790
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
امیررضا علی جانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5384
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :39
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
هدیه سپهوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6643
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :38
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
رضا حسنوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6216
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :37
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
ثناء عبدالوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6245
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :37
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
مهرشاد ناصر پور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5813
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
نرگس رازانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4872
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
فاریا گندمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5145
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :36
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
سروش عزیزی احمدی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6102
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
مریم عزیزی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5642
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
کوثر عزیزی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5807
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :36
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
سیده مهدیه محمدی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5925
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
فاطمه مرادی نژاد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6324
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :33
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
مهسا طولابی بهادری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6108
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :33
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
کیانا منظمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5301
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :30
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
علی یگانه فر
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5711
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :29
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
پویا گودرزی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5582
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :29
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
علیرضا رضائی هرو
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6649
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :28
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
راضیه فرامرزی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5371
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
زهرا فرامرزی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6153
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
نگار شرفی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6193
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
علیرضا شاه کرمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6508
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
آیدین دریکوندی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5944
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :27
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
امیرحسین معتمدی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6200
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
پری ماه فرامرزی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5949
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
بهار واقفی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5306
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
کوثر عباسی بسطامی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5957
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
علیرضا محمدی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5900
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :25
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
حسین محسنی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5628
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :25
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
رضا نظری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5757
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
زهرا آصفی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5453
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
سیاوش پور سعید
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4939
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
روژان قاسمی پور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5689
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
احمدرضا فرهادی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4915
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
کیخسرو عالیخانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5453
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :21
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
سیدمحسن حیات الغیبی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5123
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
علیرضا حیدری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5868
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :20
نمونه دولتي
خرم آباد_ خرم آباد_ شهید بهشتی
نگین گیوی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5343
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
مبینا شاه کرمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5500
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
آیسا مرادی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6060
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :19
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
طاهره قلی پور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4414
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
مریم علی حسینی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5747
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
نگین پورامیر
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6042
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
فاطمه آرایش فرد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5535
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
مبینا حاتمی زاده
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6403
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
مریم نظری چگنی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6075
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
محمد قانعی چگنی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6949
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
سارا رشیدی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5094
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
آروین فلاحی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5002
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
شیدا مرشدی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6139
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
گلنوش فولادی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5178
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
سایان مریدی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6204
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
نازنین بیرانوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5034
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
آرمان محمودی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6291
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
نساء رضوانی مهر
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5599
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
امیر حسین محمودوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5364
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
محمد سبزواری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5276
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
علی احمدی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5363
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
یسنا زرافشانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6460
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
رضا لایق
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5904
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
پرنیان خرمیان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5857
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
یگانه طهماسبی پور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5796
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
علیرضا نوروزی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6094
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
سبحان احمدوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6401
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
مبینا پیدایش
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6567
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
ماندگار سلاح ورزی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5632
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
آذین رحیمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6181
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
کیمیا زبردستی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5918
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
پارسا علمی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5381
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
نرگس فتحی بیرانوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6255
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
علی جلالی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5419
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
محمد جواد بهرامی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6592
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
فاطمه جودکی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5751
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
زهرا سپهوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6353
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
گوهر یزدانی بیوکی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6606
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
مبینا جوادی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6306
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
علیرضا شرفی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5203
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
حسن جاودانه
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5913
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
مهشید بختیار زاده
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5987
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
زهره نظری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5902
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
مهسا کاویانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5104
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
مهشید شاهمرادی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4854
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
محمد جواد فرجی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5390
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
زهرا حسین زاده
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5506
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
مینو مرادی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5307
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
تارا دهقانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6162
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
کوثر امیری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4428
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
مهتا رضا پناه
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6214
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
کیمیا سلامی نژاد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5324
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
امیررضا پاک منش
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4035
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
علیرضا حسنوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5003
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
الشتر_ علامه طباطبایی الشتر
علیرضا کمالی فر
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4276
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
آناهیتا رفیعیان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5729
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
رقیه حیدری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5107
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
نیلوفر قربانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6509
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
سینا شاه محمدی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5650
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
نسیم رمضانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6443
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
علی بارانی بیرانوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4794
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
پارمیدا مرادزاده لرستانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6411
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
محدثه داودی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5250
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
رضا حیدرخواه
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4580
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
رضا کاکاوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5778
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
مریم رستگار
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5818
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
الناز نجف پور
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6117
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
یزدان باقر زاده اول الوار
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5420
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
معصومه ده محسنی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4628
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
علی بیرانوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5384
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
فاطمه نوروزی جوبی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5295
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
کیانا گراوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6185
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
سید محمد طاهری راد
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5553
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
فاطمه جمالی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5930
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
فاطمه کشاورزیان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5981
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
غزاله داودی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4472
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
مهدیه معتمدی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5451
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
زهرا فتحی چگنی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5363
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
نرگس صباحی فر
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6224
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
محمد نیکوئی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6786
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
خرم آباد_ خرم آباد_ شهید بهشتی
سپهر سوسنی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 4828
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
خرم آباد_ نواب
حنان السادات طاهری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5765
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
سیده سارا سیف السادات
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6026
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
رضا بهاروند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5180
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
خرم آباد_ امام جعفر صادق
آرمین بیرانوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5853
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
کیمیا باجلان
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6358
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
فاطمه اسدی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6857
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
بهار زاده مرادیان الانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5515
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهشت آیین
یاسمن حیدری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5259
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
الناز میردریکوند
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5858
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
سارا حسن زاده
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5529
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
پریا سلطانی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6172
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
سپیده کرمی عالم
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5208
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
محدثه شمسی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5771
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
یاسین حمیدی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5421
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :9
تيزهوشان
خرم آباد_ شهید بهشتی
مرضیه بازگیر
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5906
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :9
نمونه دولتي
خرم آباد_ بهار
یاسمین امیری
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 5242
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
خرم آباد_ پروین اعتصامی
سیده مهدیه حجازی
نهم - خرم آباد
میانگین تراز کانونی: 6586
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
خرم آباد_ فرزانگان
6/5/2023 7:40:39 AM
Menu