عنبرآباد

عنبرآباد -


مهدی بی باک
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5205
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :70
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
زهرا پهلوان نژاد
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 3743
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :67
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
زکیه خسروی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 3784
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
علیرضا محمدی سلیمانی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5160
سابقه کانونی : از پنجم دبستان
تعداد آزمون :66
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
فاطمه پژمان
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4350
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :51
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
فاطمه خالصی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4210
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :42
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
ساجده فلاحی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4617
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :31
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
محمدامین خسروی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 3574
سابقه کانونی : از هفتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
راضیه سالار بارده
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5406
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :23
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
عرفان صادقی نسب
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4473
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :22
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
رضا علی توکلی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 3451
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
نجمه اربابی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5024
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
زهرا خالصی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 6085
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
محمد حسن احمدی امجزی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4079
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
رقیه مقبلی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4615
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
زهرا حسن بلوچی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4694
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
علیرضا کاظمی فر
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4426
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
زهرا نوزادی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4743
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
مهدی شکفته
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4985
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
فائزه اله توکلی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4283
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
محمدحسین عباسی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4038
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
ملیکا گروهی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5011
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
حسین جهانشاهی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 5389
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
محمد باقر سیامکی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4502
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
کیمیا رودباری
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4841
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
ریحانه درینی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4567
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
مهدی کرمشاهی امجزی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4202
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
علی منزلی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4124
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
ام البنین زین الدینی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4875
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
سجاد مشایخی زاده
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4544
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
محمدرضا شکوئی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 3749
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
محمد حسین جشاری
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4235
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
حسین علیدادی صوغانی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 3619
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
محمد کریمی مسکونی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4011
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
صدیقه روئین
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 3993
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
زهرا کرمشاهی امجزی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4355
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
محمدرضا سنجری
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 3780
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
محمد رضا شهداد نژاد
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 3863
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
علی ذرنگ
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4450
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
شبنم ایران بر
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4289
سابقه کانونی : از دي
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
علی سرحدی درودی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4321
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
فاطمه اوردفرد
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4341
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
محمد مکسائی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4001
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
محمد مهدی پور سیدی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4142
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
مهرداد چراغی زاده
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4270
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
محمد علی کرمشاهی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4475
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
عباس قاعدی فرد
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 3740
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
امین امیر شکاری
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4324
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :7
نمونه دولتي
عنبرآباد_ باقرالعلوم
زهرا ناصری
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4171
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :6
نمونه دولتي
عنبرآباد_ شهداي علم فناوري
فاطمه احمدیوسفی سرحدی
نهم - عنبرآباد
میانگین تراز کانونی: 4154
سابقه کانونی : از فروردين
تعداد آزمون :4
تيزهوشان
عنبرآباد_ فرزانگان
5/31/2023 12:38:38 PM
Menu