جيرفت

جيرفت -


مبینا مقبلی هنزائی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5670
سابقه کانونی : از ششم دبستان
تعداد آزمون :38
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
محمدحسن مشایخی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5934
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
فاطمه اذرشب
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6772
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :28
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
علی مهنی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5521
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :27
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
حسین رشیدی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5185
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
امیرحسین بهمنی پور
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6280
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :26
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
ستار سنجری بنستانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5183
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
مهشید داوری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5420
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :18
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
ام البنین رئیسی پورساغری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6381
سابقه کانونی : از تابستان
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
زهرا سعیدی گراغانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6066
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
ابوالفضل عمرانی ساردوئیه
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6349
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :17
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
آتنا مقبلی مهنی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6054
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
متین برخوری مهنی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5266
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
محمدمهدی فاریابی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5709
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
شهروز امیرمداح
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5406
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :16
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
محمدفواد محمدی سلیمانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6194
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
امیرحسین افشارپور
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5262
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
فاطمه افشارمنش
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6593
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :15
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
فاطمه پلاشی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5823
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :14
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
فاطمه سالاری پاک
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5991
سابقه کانونی : از هشتم
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
زهرا برسم
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4842
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
حدیثه مشایخی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5512
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
هدیه محمدی ساردو
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6011
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :13
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
فاطمه زمانی گروه
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5406
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :13
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
شقایق اقلیما
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4986
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
صدف بهره مند
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5771
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
فاطمه سالاری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6287
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
حسام سالاری هنزائی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5303
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
علیرضا آلپلو ساردو
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5659
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :12
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
حدیث محمدی فرد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4930
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
ریحانه جانشین پور
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5314
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
امیرحسین معناصری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5368
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :11
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
فرهاد احمدیوسفی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5291
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :11
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
سیده نگار هاشمی رضا
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6141
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
سنا فرجی زمین حسین
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5578
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :10
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
موحده ملایی سربیژن
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6337
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :10
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
غزل کمالی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6576
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
امینه سلیمانی ماهانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6323
سابقه کانونی : از مهر
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
هانیه آسودی نژاد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4899
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :8
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
پریا پاینده
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6464
سابقه کانونی : از آذر
تعداد آزمون :8
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
نگین میرانی طرده
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5986
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
فاطمه السادات حسینی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5411
سابقه کانونی : از آبان
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
امین اعظمی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5713
سابقه کانونی : از بهمن
تعداد آزمون :6
تيزهوشان
جيرفت_ علامه حلی
سوده امیری دوماری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4705
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
الناز عبدلی زاده مهدابی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5234
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
یاسین پلاشی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4542
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
مهسا شاهرخی ساردو
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5188
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
فاطمه امیری کچمی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5333
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
محمدجواد امیری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4324
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
مهلا شاهرخی ساردو
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4863
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
فاطمه امیری نژاد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5916
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
مریم پلاشی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 6046
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
امیررضا فاریابی نژاد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4562
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
اسرا سلندری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5023
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
صونیا امیری دوماری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4460
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
راضیه ملائی سربیژن
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4807
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
فاطمه رستمی پور
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5769
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
سارا اکوان
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5553
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
رقیه شفیعی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4426
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
محدثه رشیدی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4845
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
حسین کریمی مسکونی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4298
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
فاطمه سعیدی گراغانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4954
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
رقیه رودباری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5267
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
فاطمه مقبلی قرائی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4881
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
زینب امیری هنزائی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4436
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
نادیا ابراهیمی ابشور
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5323
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
آیدا محمودی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4985
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
امیرسعید امیری دوماری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 3883
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
عرفان بستان افروز
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 3870
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
علی ملائی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4602
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
عماد شجاع الدینی مهنی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 3904
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
ناصر احمدیوسفی سرحدی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4037
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
سجاد قادری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5774
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
سوگند فرهادزاده اسلامی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4161
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
سعیده لورگی پور
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4258
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
زهرا سلیمانی ساردو
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5439
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
محدثه آشناگر
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4340
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
یاسین نظری فتح اباد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4138
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
ناصر محمدی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 3912
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
فاطمه سهرابی خافکوئیه
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5371
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
صمیم امیرشکاری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5119
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
ساره افشارمنش
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5120
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
منصوره شمس الدینی لری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4632
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
محدثه رامیار
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4472
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
رقیه مظفرپورسیاهکوی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4901
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
فاطمه شمس الدین دزدان
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5065
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
فاطمه قاسمی پور امجزی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4500
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
فاطمه سنجری بنستانی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4767
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
مریم سالاری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5318
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
فاطمه رحیمی نیا
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5362
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
سعید مصطفوی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 3824
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
نجمه مقبلی هنزائی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5037
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
الهه مقبلی قرائی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4778
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
الهه میرمحمودی بحراسمان
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4823
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
ثمین السادات فرشادمهر
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5011
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
فاطمه سرحدی پور
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5571
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
نرگس امیرمحمودی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5658
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
محمدمهدی رئیسی نژاد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5167
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
محمدصالح کمالی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4119
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
ام البنین اسحقی مسکونی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5759
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
جيرفت_ فرزانگان
سحر کمالی مسکونی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5159
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
امیرحسین رودباری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5000
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
ریحانه مسلمی مهنی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4970
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
یاسین افضلی گروه
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5267
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
زهرا اسکندری نسب سیاهکوهی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4925
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
پویان شفیعی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4819
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
ابوالفضل مرسلپور
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 3950
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
نرجس پهلوان خسروی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4083
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
محمد اقتداری
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4732
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
محمد متین میرزائی نژاد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5478
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
محمدمهدی بناوند
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 5356
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
سمیرا پورخاوش
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4419
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
مهلا ازنب
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4538
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
معصومه ابراهیمی پور
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 4321
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه ابرار
محمدجواد شهدادنژاد
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
امین رضا حاجی مقصودی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
احمدرضا قاسمی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
علی مقبلی دره رودی
نهم - جيرفت
میانگین تراز کانونی: 0
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
جيرفت_ نمونه شهید رجایی
5/28/2023 7:53:07 AM