رشت

رشت -


سید فاطمه میر خندانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5796
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
علی دوستار
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6073
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 1
امیرحسین ابراهیمی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5089
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ دکترمعین
سیدعلی سیافی شریفی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5492
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 1
سیدمحمد سیدزاده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5632
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 1
الهه قنبری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6173
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
محدثه امیدوار
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5455
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
کیمیا پور صادق
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6234
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
غزاله سلیمانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6087
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
زینب میرزایی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5518
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
هلیا بلوری کلورزی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5850
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
شباهنگ طراوتی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5872
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
نسترن مهدی زاده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5705
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
نیلوفر بابااحمدی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5470
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
میثم شفیعی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5926
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ دکترمعین
امیرحسین جلالی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5063
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 1
آروین بختیار
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6031
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 1
مهدی فلاح
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6707
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 1
سیدطاها کسایی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5948
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 1
محمدمهدی غلامی ثابت قدم
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5492
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ دکترمعین
سیدامیر کسایی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5914
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ دکترمعین
علی خجسته
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5428
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 1
هوتن صادقی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5666
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 1
مرصاد درخشان فر
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4860
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ دکترمعین
حسین عیسی پور
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5713
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 1
امیرحسین رسولی جوکندان
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5947
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 1
پوریا سلیمانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5461
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 1
آیدین اسدان
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5422
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ دکترمعین
پرهام قدسی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5043
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ دکترمعین
سیدمحمدحسین میرنظامی ضیابری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6395
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ میرزاکوچک 1
شقایق امامی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6704
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
سیده مرضیه محمد علیزاده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5201
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
فاطمه روستا
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6030
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
فاطمه مرادی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6875
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
المیرا معیر
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5360
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
فایزه علی دوست
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6404
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
فاطمه فلاح
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6257
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
محدثه پورقاسمی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5424
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
فاطمه شفیعی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5774
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
آیناز محمودی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5533
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
فاطمه یارمحمدی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4055
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
آیدا رحمتی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6306
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
شقایق قربانی نژاد
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5810
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
صبا رجبی طرازکوهی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5943
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
هدیه قاسمی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6430
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
فاطمه عظیمی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5604
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
فاطمه ولی پور
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5517
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
آوا محبتی صف سری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6134
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
فریماه روحی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6099
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
آیدا هدایتی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5607
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
مریم آوخ
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6568
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
فاطمه رجایی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5930
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
فاطمه احمدی گردویشه
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6432
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
مایده پرتوی پیش حصاری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6360
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
فاطمه محمدی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6409
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
نیلوفر امین پور
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6131
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
دلارام صفایی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5280
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
زهرا مرجبی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6329
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
مهدیه آقایی زاده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5135
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
فاطمه صراف زاده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5147
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
بهار قربان پور
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5504
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
ترنم امین اسماعیلی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5681
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
سیده محدثه احمدزاده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6236
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
مریم بیابانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5611
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
نیوشا هوشیار
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5521
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
آتنا متانی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5783
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
سیده فاطمه محجوبی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5197
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
فاطمه کاظمی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4791
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
هلیا اعلمی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6467
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
دنیا رجب پور
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5835
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
نورا لطفی رضوانده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6168
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
سارینا یوسف پور
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6002
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
مهسا شکوری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4854
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
مطهره قاسم زاده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4972
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
فریبا جهانگیری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5619
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ اردشیری
زهرا امین
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5347
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
لادن قلی پور
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5532
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
صبا آقازاده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5427
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
زهرا لطفی نیا
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5420
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
ستاره نقوی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5684
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
محدثه حبیبی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6537
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
مایده ثابتی زاد
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5743
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
فاطمه حبیبی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5843
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
زهرا بیرانوند
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6119
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
سیده محدثه همایی فر
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5444
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
عارفه ولی یی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5644
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
عارفه صبوری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5013
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
فرشته آزادنیا
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5381
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
زینب رضایی
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6191
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
رشت_ فرزانگان
رقیه اسکندرزاده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5246
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
عارفه علیزاده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5525
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
مریم علیزاده
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4585
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
فاطمه بشری
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 4749
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی هجرت
نیلوفر حسن پور
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 6018
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
فاطمه صادق پور
نهم - رشت
میانگین تراز کانونی: 5905
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
رشت_ نمونه دولتی اردشیری
6/1/2023 1:59:09 PM
Menu