سراب

سراب -


مایده دوان
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6274
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
علی صالحی اصل
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6513
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
شادی حسینی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4836
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
مهسا اصلانی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6477
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
رومینا نبی زاده
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6035
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
فاطمه قهرمانی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6647
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
پریا خدایاری طولارود
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6133
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
سید علی اعظمی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5242
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
پریسا علیان
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5706
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
هادی پاک نهاد
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4896
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
صبا شقاقی شهری
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6185
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
افسانه طهماسب زاده
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5099
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
بیتا حقیقی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5500
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
مژگان عبدالرحیمی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 6161
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
هدیه رضایی مهر
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5031
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
محیا اکبری شیره جینی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5994
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
علی رضا کریمی فرکوش
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4792
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
عرفان یوسف پور
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4141
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
محمد اصغری
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4829
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
علی اشرفی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5257
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
عرفان افرادی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4207
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
امیر امجدی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5090
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
محمدرضا غفرانی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5330
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
زهرا طاهری
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4605
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
علی اصلان پرویز
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5801
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
امیر اسماعیلی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5686
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
محمدجواد داداشی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4855
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
آیسان جوانمردی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5767
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
جواد شجاعی اقدم
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5411
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
آریا سیفی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4876
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
سعید لطیفی
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 4977
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ آیت اله ملکوتی سراب
نازنین ابراهیمیان
نهم - سراب
میانگین تراز کانونی: 5330
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سراب_ فدک سراب
6/11/2023 2:13:31 AM
Menu