اروميه

اروميه -


سویل نجف زاده
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5893
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 2
یاشار خیبری
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5878
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی 2
عرفان عباسی نژاد دیزج
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6406
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی 2
زهرا زیب ارزانی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5940
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 2
سیده زهرا رضوانی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5732
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 2
فرنود دیگاله
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5801
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی 2
برهان پاک سرشت
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6140
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی 2
علی بشیری فرد
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6221
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی 2
فاطمه سلام زاده سلماسی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5270
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 2
حسام صدیقی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5323
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی 2
آیلین پناهی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5851
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 2
پارسا منوچهری
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6637
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی 1
زهرا اصغرزاده مجدآذر
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6143
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 2
امیررضا خوشقدم
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6205
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی 2
سبا رستمی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5402
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 2
هستی نشانی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6060
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 2
ملیکا باقرمهربان
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6095
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 2
امیرحسین جمالی قوشچی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5432
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی 2
پارسا صفدری
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6267
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی 2
معصومه داداش زاده
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5601
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 2
سید حسین ستودگان
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5686
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی 2
علی جمشیدیان
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5419
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی 2
وفا طریقی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5770
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی 2
الهه عاشوری
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5972
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 2
آیسان ابن عباس
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6134
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 2
فاطمه سعیدی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5826
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 2
مایده زلفی گل
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6527
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 2
زهرا پاشایی سلطان احمدی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5936
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 2
سیده زهرا محمودی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5982
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 2
محمد فتح نژاد
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 4799
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی 2
محیا علیزاده نادیلویی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5768
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 2
نگین شمالی کوزه کنان
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5982
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 2
کوثر نوروزی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5823
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 2
زهرا نجف پور ثانی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5271
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 2
گل نسا اکبریان
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6353
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 2
طوبی فرهادی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5906
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 2
کوثر روحانی نیا
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6205
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 2
رعنا رفیعی لک
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5632
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 2
مبینا تیمورپناه
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6216
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 2
علیرضا پاشاپور
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5518
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی 2
امینا محمدزاده
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5813
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ فرزانگان 2
سامان باغبان
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5914
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی 2
پارسا میرزاپور
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5682
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی 2
مبین غفوری فر
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5649
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی 2
امیررضا جلیلی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5543
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی 2
سعید علی پور
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5808
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی 2
ابراهیم عسکری سرای
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5603
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی 2
هادی محسنی ساعتلو
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5853
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی 2
آرشاویر فتاحی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 6378
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی 2
حمیدرضا بابایی
نهم - اروميه
میانگین تراز کانونی: 5455
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اروميه_ شهید بهشتی 2
6/8/2023 2:22:06 PM
Menu