باغ بهادران

باغ بهادران -


امیر حسین شمس
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 5818
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی
علیرضا شمس
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 6292
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اصفهان_ شهیداژه ای 2
عاطفه علی محمدی
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 5675
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اصفهان_ فرزانگان امین
امیر عباس حیدری
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 5346
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی
محمد مهدی محمدی
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 4636
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی
یاسین مجیدی
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 4675
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی
مازیار محمدی
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 6361
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی
علیرضا عباسی
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 4468
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی
معین طاهری
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 4125
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی
محمد ظهیری
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 5076
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی
حمیدرضا مددی
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 4699
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی
محمدرضا امینی
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 4349
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی
علی فرجی
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 5331
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی
مهدی شهریاری
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 4554
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی
سعید صفری
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 4718
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی
علیرضا خوشبخت
نهم - باغ بهادران
میانگین تراز کانونی: 5649
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
باغ بهادران_ فضیلی
6/8/2023 9:54:26 PM
Menu