گلپايگان

گلپايگان -


یگانه حاج نوروزی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 6452
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
نجف آباد_ فرزانگان
محمد جمالی
نهم - گلپايگان
میانگین تراز کانونی: 6609
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
نجف آباد_ شهید اژه ای
6/6/2023 12:07:48 PM
Menu