نجف آباد

نجف آباد -


مریم ابراهیم زاده
نهم - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 5330
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
اصفهان_ فرزانگان خمینی شهر
آلا عابدینی نجف آبادی
نهم - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 5057
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
نجف آباد_ فرزانگان
عباس باورصاد جهانگیریان
نهم - نجف آباد
میانگین تراز کانونی: 5704
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
نجف آباد_ شهید اژه ای
5/30/2023 8:26:32 PM
Menu