ايذه

ايذه -


سینا خواجوی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5722
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
شاهین کیانپور
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4520
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
مرتضی احمدی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6291
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
زهره احمدی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4698
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
فاطمه مرادی مهر
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6042
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
ابراهیم البرزی پور
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4601
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
ساسان سعیدی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4719
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
علی صحنی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5046
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
رضا مردانی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 6286
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
ابراهیم احمدی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5728
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
سید طه موسوی خادمی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5462
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
میثاق طهماسبی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4661
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
شایان عباس زاده
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5882
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
کاویان عالی پور
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5837
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
سیدمحمد سهراب نژاد
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5657
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
نرگس البرزی پور
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5756
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
اهواز_ نورا
محمدامین مقصودی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5237
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
افشین جلیلی موردغفاری
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5548
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
رخشا کریمی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5225
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
امیر سرقلی نوترکی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5784
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
امیرعباس سعید
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5135
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
کوثر اورک
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4938
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
نادیا طهماسبی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5559
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
سید محمدجواد حسینی فالحی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4898
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
علی احمدی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5202
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
حسین کیانی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4857
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
علیرضا اسماعیلی پور
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4299
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
فرشته اورکی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 5174
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
ابراهیم نوروزی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4188
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
ملیکا احمدی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4546
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
سیده شکوفه موسوی ده موردی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4443
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
حمیدرضا عالی محمدی
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4526
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
آرمیتا احمدپوری
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4683
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ شایستگان
علیرضا صارم
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4868
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايذه_ شهید بهشتی
علی سلطانی فرد
نهم - ايذه
میانگین تراز کانونی: 4186
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايذه_ علاقمندان
5/30/2023 9:08:10 PM
Menu