نورآباد ممسني

نورآباد ممسني -


پریسا عربی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5051
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
لیا کامکار
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4849
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
فایزه احمدی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6459
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
علیرضا قایدی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5326
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
علیرضا احمدی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5924
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
حسین سلطانی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4629
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
فرشته رحمانی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6817
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
مهتاب کیانی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6397
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
شیما بیگدلی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4887
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
محمد مهدی سلیمانی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5517
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
سروش گودرزی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6486
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
کیانا اسدی آرخلو
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5174
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
زینب محمدی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6312
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
سارینا سلطانی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5528
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
پارسا لشکری نژاد
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4941
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
امیدرضا قهرمانی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5049
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
سیدعلیرضا ال علی هارونی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5157
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
آذین چوبینه
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5383
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
شقایق قهرمانی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5237
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
سعید صادقی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6538
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
فرشته خسروی بیگدلی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5356
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
سهند مینایی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5090
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
فاطمه شعبانی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5430
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
سینا فارسیمدان
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6013
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
علیرضا شفیعی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5125
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
محمدرضا صادقی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5752
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
علیرضا گودرزی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6270
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
نرگس زارعی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6265
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
علی بازیار
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6263
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
سیدنوید زارع
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5943
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
نازنین احمدی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5296
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
پردیس امیری کیا
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5535
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
مهسا بیرونی فهلیانی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5120
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
سپهر مرادی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5523
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
سحر نجاتی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6079
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
فاطمه شجاعیان
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5942
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
آناهیتا شنبدی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5697
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
ابوالفضل نجاتی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5421
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
علی امیری
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4831
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
پرنیا ماهوری
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6001
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
یگانه امینی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5065
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
هانیه جعفری
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5057
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
زهرا محمودی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4798
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
سهند خسروی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6618
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
علیرضا گهر
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4973
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
حسین کشاورزی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4787
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
رضا حسینی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5850
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
زهرا احمدی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5514
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
زهره محمدی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5073
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
رضا احمدی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4320
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
فایزه جعفری
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5183
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
ابوالفضل کشاورزی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 6748
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
سمانه اسمعیلی قراگزلو
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 4601
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ حضرت مریم
علی صالح بیگدلی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5045
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
علی احمدی
نهم - نورآباد ممسني
میانگین تراز کانونی: 5905
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
نورآباد ممسني_ دهخدا
5/31/2023 11:04:19 PM
Menu