فسا

فسا -


ابوالفضل حمیدیان
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5513
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه امام خامنه ای
محدثه مهربان
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 6150
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
فسا_ آموزشگاه فرزانگان
مریم فیروزی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4918
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه حافظ
زهرا زنگنه
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5426
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ پویش
علی مسیبی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5385
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه امام خامنه ای
فاطمه دهقانی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5646
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
فسا_ فرزانگان
فریماه فیروزی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5544
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه حافظ
الینا قنبری صفری کوچی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4856
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه حافظ
محمد سنایی وصل ابادی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5996
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه امام خامنه ای
سیده زهرا رهنما
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 3789
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه حافظ
محمد امین غلامزاده
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5041
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه امام خامنه ای
بهاره بهمنی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5772
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه حافظ
حدیث قربانی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5554
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه حافظ
ریحانه پاک آیین
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5276
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه حافظ
سارا بزمجو
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5331
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه حافظ
زهرا شاهسون پور
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4617
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه حافظ
روژان کریمیان
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 6203
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه حافظ
امیررضا داودی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5064
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه امام خامنه ای
نگار مهدی پور
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5481
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه حافظ
نازنین رحمانیان
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5886
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه حافظ
صدف پزشکی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5657
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ پویش
فاطمه فتحی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5180
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ پویش
زهرا خسروانی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5629
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
فسا_ فرزانگان
مانا رحیمی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5432
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ پویش
فاطمه شیبانیان
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5456
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه حافظ
لیلا زحمتکشان
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5984
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه حافظ
زهرا برازنده
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5218
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه حافظ
الهام رادفر
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5845
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
فسا_ آموزشگاه فرزانگان
فاطمه مسلمی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5105
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه حافظ
فاطمه کشاورزیان
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5370
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
فسا_ آموزشگاه فرزانگان
فاطمه عطاءالهی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5780
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
فسا_ آموزشگاه فرزانگان
زهرا صادقی اصل
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5909
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه حافظ
فاطمه پرهام
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5996
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
فسا_ آموزشگاه فرزانگان
کوثر صفرپور
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 6115
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
فسا_ آموزشگاه فرزانگان
علیرضا علیزاده
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5869
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
فسا_ آموزشگاه فلاحی
امیرحسین قلندری
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5112
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه امام خامنه ای
کوثر جعفری زاده
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5808
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ پویش
لیلا شیبانیان
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5419
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه حافظ
علی بلاغی اینالو
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5515
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه امام خامنه ای
محمد بلاغی اینالو
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5524
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه امام خامنه ای
مهسا شفیعی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 6193
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
فسا_ آموزشگاه فرزانگان
زهرا مکارم پور
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 6343
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
فسا_ آموزشگاه فرزانگان
حسین صفری
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 6111
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه امام خامنه ای
مریم فیروزی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5248
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه حافظ
فاطمه قلعه
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 6266
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
فسا_ فرزانگان
مریم صفری
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 6063
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
فسا_ آموزشگاه فرزانگان
فاطمه زارع
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5821
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
فسا_ آموزشگاه فرزانگان
سیده زهرا رهنما
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5034
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه حافظ
زهرا آزادی شیری
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4529
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه حافظ
فاطمه بالاکتفی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5932
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه حافظ
آیدانا قنبری
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4670
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه حافظ
فرنیا فاموری
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5354
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه حافظ
محمدحسن رحمدار
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5551
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه امام خامنه ای
فاطمه آزادی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4763
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه حافظ
ابراهیم غمخوار
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 3923
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه امام خامنه ای
علیرضا نامداری
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4908
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه امام خامنه ای
محمدمهدی پایمرد
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5150
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه امام خامنه ای
زهرا شهبانی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5449
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه حافظ
امیرحسین اسماعیلی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5033
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه امام خامنه ای
علی اختریان
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4383
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه امام خامنه ای
زهرا اتحادپاک
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5452
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه حافظ
مریم شرفی راد
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5488
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه حافظ
فاطمه کریمی زاده
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5284
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه حافظ
فاطمه صف دار
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5127
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه حافظ
محمد نجف پور
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4574
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه امام خامنه ای
علی فیروزی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4845
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه امام خامنه ای
حمیدرضا شامل
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4577
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه امام خامنه ای
حسین بلاغی اینالو
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4658
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه امام خامنه ای
امیرحسین عباسی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 4955
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه امام خامنه ای
احسان صفری
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5287
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه امام خامنه ای
ناهید مظلومیان
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5741
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه حافظ
پریا حق پناه
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5576
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه حافظ
فاطمه رفعت مقام
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5663
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه حافظ
مهدی کاظمی
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5848
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه امام خامنه ای
فاطمه رعیت پیشه
نهم - فسا
میانگین تراز کانونی: 5389
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فسا_ آموزشگاه حافظ
6/9/2023 5:22:54 PM
Menu