شيراز

شيراز -


آرش ذاکری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6023
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
امیرحسین جعفری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5351
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
مهرزاد فریدون نژاد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5162
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ اندیشه
محمدسعید احمدی قصرعاصمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6547
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ محمد رسول اله ( ناحیه 3 )
روشا کشاورزی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6407
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
نیلوفر اکبری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5705
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
شکیبا سید رصاف
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6340
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 4
مینا فربود نیا
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5883
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
پیمان قبادی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6364
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
عرفان پاسلار
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5839
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 4
سید علی شاه امیر طباطبایی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5940
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
آریو واهب
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6078
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
علیرضا کشاورز
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5595
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ رازی
محمد حسین اعتمادی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6078
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
دانیال فتحی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6090
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
سجاد میرزایی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6139
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 1
سید محمد مهدی خادم
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5779
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
محمد حسین روستا
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5741
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
امیر حسین غیاثی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6402
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ محمد رسول اله ( ناحیه 3 )
محمد علی دره شوریان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6060
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
سارینا اورنگی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6108
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
مهسا اکابری حقیقی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5738
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
عرفان سفیدفرد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5567
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
شمس الدین نقوی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6649
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
پارسا زرنانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5949
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
علی اسدپور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6036
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
علیرضا یدالهی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5766
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
حسین محمدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6137
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
امیررضا احمدی پور خرمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4713
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ اندیشه
عرفان راستی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5289
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ اندیشه
آریا نوروزی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5519
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
شروین سعادتمند
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5129
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
پویا پرهیزکار
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5520
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
امیررضا داوودی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5853
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
علی یوسف زاده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6416
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
کامران بهنامی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5632
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
محمدمهدی نیازی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6114
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
حمیدرضا صداقت فرد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5687
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
سعید ترابی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6434
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ محمد رسول اله ( ناحیه 3 )
محمدمهدی نوری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5960
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
کیمیا زارعی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5430
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
نیکا نیک منش
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4485
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
فایزه نظری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5162
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
فاطمه زارعی جلیانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5459
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
نیما شرفی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6099
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
محمد عرب شیبانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5820
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
محمدرضا مظفری ده پاگایی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5728
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
اورییل زادمهر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6045
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ محمد رسول اله ( ناحیه 3 )
امیر فرحمند غفارپور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5536
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
سیدامیراحمد با اخلاق
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5456
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
مهدی فخرزاد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6206
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
شایان پریزاد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6208
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
رضا نجف زاده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5936
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
سبحان قایدزاده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5583
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
ارشیا شهریور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6243
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
محمد طالبی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5459
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
مهرشاد دباغ
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6116
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
شایان صالحی راد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5922
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
علیرضا جعفریان قطب ابادی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5500
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
امیررضا آقا
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6188
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 4
امیرحسین ادیب زادگان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6379
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
علی فالی نژاد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6397
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
سهند داورنیاء آذر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5864
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
علیرضا زارعی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6070
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ اندیشه
محمد حسن حسینی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5574
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
علی رفیعی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5887
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
آریا ابراهیمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5702
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
علی صفرپور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5115
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ طالقانی
شایان توسلی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5842
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
یوسف ایوبی ایوبلو
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5732
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
مهرشاد فتحی کازرونی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5654
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
سیدعلی هاشمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5118
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
محمد علی حاجی پور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4872
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
علی عاشوری نسب
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5445
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 1
احمد محمدزاده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5867
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
مهدی رضا میرزاخانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4620
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
علیرضا پرنیان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6540
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
محمد حکمت منش
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5934
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
مهدی حکمت منش
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6301
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 4
کامیار صباغی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6349
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 4
احمدرضا فروزان دشتکی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5959
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
محمد قنبریان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6337
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ محمد رسول اله ( ناحیه 3 )
امیررضا مهدی بیرقدار
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5682
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ طالقانی
محمد شکری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5908
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
یاشار شجاعی راد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6436
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 4
هانیه آقا بزرگی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5912
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 3
زهرا محمدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5835
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ الگونه
راضیه غلامی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6344
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
سیده فرناز علوی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5662
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
نیلوفر زارع
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6230
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 3
فاطمه فریدون پور
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5400
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
پرنیان قایدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5821
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 4
زهرا مزارعی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5792
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
مریم رستمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5272
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ علامه اقبال
علیرضا احمدیان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6657
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
آرش امینی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6128
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
علیرضا قنبری جعفرلو
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5946
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 2 (ناحیه 1)
علی قشقایی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5813
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
امیرحسین قدربلند
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6236
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
احسان خسروی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5934
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
سید امیرمحسن شیدایی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6236
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
آرین واقفی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6742
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
محمد کرمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6397
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
سیدعلی حسینی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6465
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
احمد لهراسبی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5147
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ رازی
محمدرضا رفیعی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5953
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
اشکان زندکریمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4968
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ اندیشه
کامران گودرزی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6281
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 1
پارسا جلالی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6078
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
افشین عابدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5456
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ طالقانی
محمدحسین مبارکی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5718
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
محمدرضا باقری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6378
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
محمدعلی گل بو
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5932
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
محمد جعفری دارابجردی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6105
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
علی کوثری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6315
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 1
محمدرضا جمشیدی تبار
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5861
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
محمد زارعی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6437
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ رازی
مایده شاهیان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5936
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ بزرگی
نگین ناصری اولیایی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5316
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ آل محمد(ص)
کیمیا جهاد
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5573
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ علامه اقبال
ندا رجبی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5374
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ علامه اقبال
کیمیا زارعی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5382
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ علامه اقبال
سحر زارع
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5407
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ علامه اقبال
فاطمه رنجبر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5240
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ فرزانگان 4
نجمه جوکاری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5269
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ علامه اقبال
فاطمه سلطانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5352
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ علامه اقبال
زهرا عاجی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5751
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ علامه اقبال
محدثه طالبی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5495
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ علامه اقبال
نیلوفر رضایی تزنگی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5296
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ علامه اقبال
سیده زهره قایمی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5610
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ علامه اقبال
ملیکا غلامی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6054
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ حاج قاسم الگونه
زهرا یزدانی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6123
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
غزال نورآبادیان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6076
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ یاس
مهدی زارعی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4935
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ اندیشه
مازیار عزیزی کراچی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5417
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ غزال
مهدی محمدی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6028
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
امیرحسین قاضی زاده قلاتی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5502
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
محمدمهدی کاوسی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5839
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ محمد رسول اله ( ناحیه 3 )
حسین اکبری مهر
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5647
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ طالقانی
مانی ترسلی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5953
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ محمد رسول اله ( ناحیه 3 )
امیرحسین صلح جو
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5981
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهیددستغیب
محمد امین صبا
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6339
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
محمد مهدی خالقی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5675
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
علی شمس
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5924
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
سید محمد حسن حسینی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5923
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهیددستغیب
محمد رضا رخشان
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5975
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
علیرضا قربان زاده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6489
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 4
پویا شمس
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5292
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ طالقانی
امیررضا قاسم زاده شیرازی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5656
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
علی رضایی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5493
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ طالقانی
امیرحسین آقا صادقی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6407
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
سام خادم الحسینی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6041
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ توحید
سروش نصیری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 4744
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ اندیشه
ارشیا پاکرو زاده
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6054
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهید دستغیب 4
علی غفاری
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 6016
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيراز_ ابن سینا
علی رضایی
نهم - شيراز
میانگین تراز کانونی: 5788
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيراز_ شهیددستغیب
5/31/2023 3:08:01 AM
Menu