سرايان

سرايان -


نرگس کامیاب
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5949
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرايان_ ریحانه النبی
محمد سمیعی فر
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5260
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرايان_ امام خمینی ( ره)
احسان دهقان زاده
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4780
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرايان_ امام خمینی ( ره)
علیرضا قو ی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5048
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرايان_ امام خمینی ( ره)
فاطمه آذرخش
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4972
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرايان_ ریحانه النبی
محمد مهدی ثقفی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4779
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرايان_ امام خمینی ( ره)
معصومه اسماعیلی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5069
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرايان_ ریحانه النبی
زهرا گلستانه
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4772
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرايان_ ریحانه النبی
زهرا برمکی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5166
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرايان_ ریحانه النبی
سید محمد مدنی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5335
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرايان_ امام خمینی ( ره)
محمد زبرجدی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4444
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرايان_ امام خمینی ( ره)
زهرا ایزدپناه
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5678
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
فردوس_ فرزانگان
فاطمه سادات مهدی پور
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5073
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرايان_ ریحانه النبی
فرشته حداد
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4725
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرايان_ ریحانه النبی
جواد زنگویی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4511
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرايان_ امام خمینی ( ره)
زینب بنی اسدی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5666
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرايان_ ریحانه النبی
علیرضا یعقوبی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4666
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرايان_ امام خمینی ( ره)
فهیمه شریفی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4820
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرايان_ ریحانه النبی
صادق برازنده
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4397
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرايان_ امام خمینی ( ره)
امیرحسین واله
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4799
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرايان_ امام خمینی ( ره)
امیر رضا یکتا
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5171
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرايان_ امام خمینی ( ره)
پریسا قربانزاده
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5771
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرايان_ ریحانه النبی
مصطفی شهیدی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 5346
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرايان_ امام خمینی ( ره)
زهرا آکنده گوش
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4624
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرايان_ ریحانه النبی
علی ندایی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4523
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرايان_ امام خمینی ( ره)
سجاد صالح نیا
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4711
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرايان_ امام خمینی ( ره)
سامان علی اکبرزاده
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4723
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرايان_ امام خمینی ( ره)
محسن نصیری
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4841
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرايان_ امام خمینی ( ره)
علیرضا میرکیانی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4700
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرايان_ امام خمینی ( ره)
فاطمه طالبی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 6022
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
فردوس_ فرزانگان
زهرا حسینیان کامرود
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4628
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرايان_ ریحانه النبی
زینب حسین زاده
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4790
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرايان_ ریحانه النبی
فایزه حلاج
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4926
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرايان_ ریحانه النبی
ابوالفضل اکبری
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4451
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرايان_ امام خمینی ( ره)
فاطمه عرب وظیفه
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4899
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرايان_ ریحانه النبی
زهرا زحمتکش
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4771
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرايان_ ریحانه النبی
مهدی جمشیدی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4184
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرايان_ امام خمینی ( ره)
محمدصادق سبزه عارفی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4963
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرايان_ امام خمینی ( ره)
منصوره افراسیابی
نهم - سرايان
میانگین تراز کانونی: 4287
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرايان_ ریحانه النبی
6/8/2023 9:24:14 PM
Menu