فردوس

فردوس -


فهیمه افکار
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5588
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
مایده خاتمی نژاد
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5035
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
مینا بذرافشان
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 6144
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
بهنام باقری پور
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4965
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
مریم لطفی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4747
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
سید مصطفی نقوی مقدم
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 6820
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
الهه افکار
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5764
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
زهرا صحرایی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5461
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
مرتضی مبارکی برون
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4996
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
محمد میرزاده
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4703
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
علیرضا قیصری
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5694
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
زینب درویش
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5724
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
حمیده کامکار
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5548
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
محیا جهانی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5866
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
فرناز بیان جمجاه
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5705
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
مهدی طلایی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4858
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
مهدیه نامور
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4760
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
فهیمه موقر
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4915
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
مصطفی صداقت مصعبی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4336
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
فاطمه واحدی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5373
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
الهه افخمی راد
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5028
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
عارف سعیدزاده
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4569
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
نسترن بیان جمجاه
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5633
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
مطهره استواری
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5022
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
یوسف سعیدی راد
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 6003
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
امیرحسین نژادوفا
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5252
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
آرزو دهقان کامرود
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5217
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
فریبرز جمشیدی برون
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4392
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
مرضیه آخوندی کریموی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5356
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
مریم عبدالهی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4806
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
امیرحسین قلی زاده
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4916
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
محمدمهدی عامری
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5340
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
فایزه نوروزی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5216
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
محمد منوری خرو
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5048
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
مجید مبارکی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4714
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
امیرمحمد ندیم
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5075
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
زهره رضازاده
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5571
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
علی سعیدزاده
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5343
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
زهرا موید
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5813
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
سعید دادگرمحبی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5065
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
امیرعلی نوری
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 6564
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
مهدیه یعقوبی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4937
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
علی اکبری
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4684
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
علیرضا ترابی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5089
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
ناهید بخشی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4893
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
سیدرحیم ابراهیمی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 6166
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
مطهره خاتمی فر
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4700
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
زینب آذر
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4816
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
سجاد دانش فردوسی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5187
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
علی اکبر محمدی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4846
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
صادق ضیایی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5281
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
محمدمهدی خاکی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4677
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
مهسا سالاری
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4789
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
سارا دادگرمحبی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4342
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
علیرضا دژبانی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4681
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
مریم شاهی بغداده
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4846
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
فاطمه عنایتی نژاد
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4996
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
زهرا مایلی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5058
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
سید علیرضا سیدی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4477
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
انسیه مبینی
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5404
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
زهرا کریمی سرند
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 4568
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ حضرت فاطمه
امیرحسین آزاد
نهم - فردوس
میانگین تراز کانونی: 5638
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
فردوس_ علامه طباطبایی
5/30/2023 8:20:57 PM
Menu