بهنمير

بهنمير -


علی فیروزپوربندپی
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 6180
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
مهیار سیف اله پور عربی
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 5477
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهنمير_ عادلیان
مهراب علی پور
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 5840
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بابل_ شهیدبهشتی
سیده زهرا طاهری
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 4932
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابلسر_ دکتر نوروزی
سینا عظیمی روشن
ششم دبستان - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 6402
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی مرحوم باقری
پویا ملابراری بندمیری
ششم دبستان - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 5896
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی مرحوم باقری
فراز حاتمی بورا
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 5730
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بهنمير_ عادلیان
سید امیرحسین نبوی لولاکی
ششم دبستان - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 5551
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابلسر_ نمونه دولتی مرحوم باقری
زهرا عظیمی بهنمیری
نهم - بهنمير
میانگین تراز کانونی: 4417
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بابلسر_ دکتر نوروزی
6/8/2023 11:52:17 AM
Menu