سلمان شهر

سلمان شهر -


هدیه قلی پور پینوندی
نهم - سلمان شهر
میانگین تراز کانونی: 5518
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
چالوس_ معراج
پارسا غفوری
نهم - سلمان شهر
میانگین تراز کانونی: 4820
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سلمان شهر_ عظیم زاده
6/4/2023 11:02:29 AM
Menu