شيروان

شيروان -


محدثه امانی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6599
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
سارا احمدی فرد
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5414
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
امین اصغری
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6612
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
مالک اکبرپور سکه
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5578
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
محمد صابر
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6007
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
مرضیه محمدی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5330
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
نازنین کیوان خیرآباد
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6382
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
جواد سعادتی شامیر
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6258
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
اکرم فیروز
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5739
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
احمد رضا علیزاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5684
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
روح اله باباخان زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5083
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
مریم رجب زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5030
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
فایزه دادمند
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6264
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيروان_ فرزانگان 2
فاطمه اسپکینی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5992
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيروان_ فرزانگان 2
اکرم ‌داب
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5878
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
گل نساء عاشقی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5489
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيروان_ فرزانگان 2
سیده شقایق خادم
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6272
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
کیانا روحانی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6688
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
فاطمه محمودی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5819
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
امیررضا زمانی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4424
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
مژده خنده رو
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6058
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
نیما نجاتی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5213
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
سپیده خوش سیما ی فاروجی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4574
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
سهیل داودپور
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6233
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
امیررضا قویدل
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6193
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
محمد امین زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4829
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
مریم خندان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5420
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
پوریا شیردل
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6275
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
نازنین قربانی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5433
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
نوید یعقوبی تیتکانلو
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5476
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
مهسا شاکری باغ محله
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4819
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
فاطمه قاضی پور
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5367
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
امیرحسین مهماندوست
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5175
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
علیرضا جوانشیر
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5058
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
علیرضا پهلوانی بزآباد
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4601
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
محمد اصغرزاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5432
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
شادی دادار
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5034
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
امیرحسین جنانی یوسف آباد
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4708
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
امیرمحمد هاشمی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6114
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
مهدیه اله وردی بردر
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5903
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
نسرین کریم زاده قره جقه
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4951
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
محدثه صابر
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4971
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
زهرا رنجبر توپکانلو
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4829
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
عاطفه صبوری
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6585
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
علی کدیور
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4114
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
محمد صادقی مقدم
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5479
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
هدیه فرهادی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6426
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
یاسین توفیقی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5160
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
ساناز نادری بوانلو
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6055
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
سیده آیلین حسینی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5595
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيروان_ فرزانگان 2
مهدیه سبحانی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5026
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
لیلا روشن بوانلو
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6136
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
امیرمحمد روشن
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5098
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
محمد عظیم پورمقدم
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5831
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيروان_ شهید بهشتی 2
مهسا باقری
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6216
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
اسماء نورمحمدزاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5414
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيروان_ فرزانگان 2
سحر سعیدی راد
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6016
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
رکسانا جعفری
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5650
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيروان_ فرزانگان 2
نازنین قاسمی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6555
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
عطیه عدلی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5490
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
عارفه عبدالعلی زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6256
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
خاطره کاظمی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5193
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
ابراهیم رشیدقلعه بیگ
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5201
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
فرزانه آزاد
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5852
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
نادیا قربانیان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6057
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
یاسمین بهرام زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6253
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
مهدیه عبداله پورمقدم
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5380
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
فرشاد ککوزاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4892
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
ابوالفضل شفیعی شیروان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5837
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
ستایش فرهمند
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5503
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
سپیده عارفخانی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5806
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
معصومه حسین زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5510
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
فاطمه رعنایی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4714
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
آیدا سیاوشی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5520
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
امیرمحمد سرایدار
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4655
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
علیرضا صفرزاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5252
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
فاطمه رعنایی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6033
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
نسترن شرافتمند
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6024
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيروان_ فرزانگان 2
مسعود پرهیزگار
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5007
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
امیرمحمد حسین زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5629
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
سارا گلی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5779
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
ملیکا غلامی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5322
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
علی قلی زاده امیرآباد
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4935
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
گلناز دین پژه
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4244
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
امیرحسین براتی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5130
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
فاطمه غلام زاده بلقان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5037
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
محمد کریم زاده بلقان علیا
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4617
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
جواد محبتی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 3977
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
شمیس ریحانی شیروان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5427
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
نیما محمدیان صبور
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5281
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
مهستی مرادی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5243
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
حسین عظیمی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5632
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
مریم رضازاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6401
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
فایزه صادقی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6480
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
علی ایزانلو
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5375
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
زهرا صالحی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5474
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
فهیمه شجاعی کلاته
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5238
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
سیداحمدرضا غلام زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5079
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
مجتبی باقری شیروان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5145
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
فاطمه نورمحمدی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 6051
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
ملیکا کریم زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5441
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
میلاد قدیمی علی خان قلعه
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5659
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
فاطمه حاجی زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5416
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
عباس رهنمایی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4983
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
محمد غالب حصار
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5402
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
مهرناز لشکری
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4808
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
مهبد قربانی پیرشهید
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5770
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
حمیدرضا کریمی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5144
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
پدرام وحدتی روحانی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5410
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
سحر بابازاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5659
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
فاطمه نیکخواه
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5138
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
فرزاد وردی زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4532
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
علی کهن سال
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5098
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
گوهر علی پورمقدم
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5144
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
فایزه قادری
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5595
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
نازنین قانعی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4945
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
زهرا خدمتگذار اوغاز
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5712
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
کبری سودمند
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5231
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
عطیه حسین زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5745
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
امیرمحمد خورسندی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5093
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
جواد تقی زاده
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5043
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
پروین نظرزاده مقدم
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5073
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
موسی معینی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5274
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
محمد نیکوییان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5067
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
شيروان_ شهید بهشتی 2
مهلا شمشیری
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5427
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
عباس ایزدی ثانی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4009
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ مالک اشتر
نگین خیرآور
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5406
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ معراج
دنیا کاظمیان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5190
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
سیدحسین علیمی گلیان
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4681
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ امام خمینی
المیرا خلیلی
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 5114
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
سپیده پریشان مقدم
نهم - شيروان
میانگین تراز کانونی: 4770
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
شيروان_ فاطمه الزهرا
6/8/2023 4:43:02 PM
Menu