بجنورد

بجنورد -


محمدحسین یزدی زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4857
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
مهدیه زاهدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4900
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
مهلا میربلوکی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5930
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
زهرا جوینی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4573
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
سیده حانیه علوی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5206
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
شقایق آذری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5874
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
امیرحسین امینی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5621
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
پریسا فخرفاطمی ینگه قلعه
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5054
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
نگین پروان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5074
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
محمد رشید
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5882
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
صفا هدایتی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4895
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
کیمیا کمالی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5023
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
فرزانه یوسفی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5743
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
امیرعلی ملکشی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5386
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
فهیمه پناهی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6041
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
رویا فیاض
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6342
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
ستیا براتیان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5406
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
پویا اکبرزاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5743
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
شقایق کوهستانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5995
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
مریم صمدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5192
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
ضحی قره چلو
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5569
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
فاطمه سادات فخرطه
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4694
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
نازنین خاکشویی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5861
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
سیده زینب لنگری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5086
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
الهه صابری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5975
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
مبینا رختیانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5667
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
سپیده خانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5813
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
ملینا طاهریان قادی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5190
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
سپیده خداپناه
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6219
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
پریا ذوقی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6018
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
هلیا بذرگر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5666
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
فاطمه عربی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5208
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
مریم علی زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5606
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
الهه آرمند
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6207
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
کیمیا نیستانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5288
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
فاطمه محمدپور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6042
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
سارا خسروپناه
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6282
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
زهرا قدوسی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6191
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
سام حاج کرمانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4684
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
فاطمه پیکار
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5354
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
هیوا ایزانلو
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5817
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
گلناز صمدی کاظمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5603
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
ساناز یساولی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5006
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
نگار احمدزاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5424
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
ایلیا روغنی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5156
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
امین پسندیده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5171
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
سیدامیرسالار ذاکریان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4885
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
آذر آذری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5502
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
فاطمه شیرافکن
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6360
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
فهیمه رضوی نیا
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5281
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
امیرمحمد دولو
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5247
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
فاطمه رحمانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5524
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
ثریا بابایی زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5858
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
امیرمحمد جنتی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4817
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
فاطمه خواجه
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4870
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
زهرا کاظمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6060
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
علی رضا صمدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6527
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
نازنین یزدان پرست
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5621
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
مرتضی قلی زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5543
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
امیرمحمد مهوشی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5404
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
احمد خسروی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6290
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
پدرام طبسی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4539
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
مینا لنگری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5184
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
صبا طاهری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5735
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
محمدجواد مکبر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5062
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
مهنوش اصغری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5831
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
سورن شاه کرم
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5934
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
محدثه ریوف مقدم
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6063
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
میترا خانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5310
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
یاسمن آروند
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5409
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
نازنین رهنماءعراقی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5564
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
علی رضا نقویان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5082
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
یگانه نانگر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5284
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
الهام ایزانلو
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5032
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
مهدیه میثاق
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5472
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
مهسا قشلاقی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5233
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
فایزه حق بین
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5108
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
شیوا زمانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5278
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
زهرا دریا
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6041
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
پری ناز نیکدل
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5077
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
سپیده رضوانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5111
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
شکوفه گریوانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5239
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
مبینا منفردی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5537
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
فاطمه دلارامی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5581
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
نگار حسین پور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5036
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
امیرحسین جوینی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5642
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
شهروز ابراهیمیان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5753
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
فایزه رمضان زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5374
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
امیرمحمد داوطلب
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5161
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
پوریا جان پرور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5793
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
امیررضا جلالی کوتنایی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6011
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
فاطمه نوری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5469
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
سوگند صراف
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4729
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
امیرحسین براتی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4969
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
مهتا قلی زاده
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5318
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
امیرحسین صادقی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5085
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
مهسا مرادیان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5497
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
فرزانه مرگانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5807
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
خلیل ریحانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6321
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
نازنین اردبیلی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5419
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
علی رضا نیک اختر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5025
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
فاطمه مهنانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4543
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
مشکات سبحانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5223
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
پریسا محمدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5395
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
سجاد ناصری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4947
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
علی اسلامی نژاد
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4757
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
سهیل سیامکی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5867
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
سینا ضیغمی محمدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5157
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
زهرا دهستانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5642
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
فایزه ابراهیم پور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5024
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
کیمیا صاحب نسق
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5160
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
مهرناز اسلامی خواه
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5692
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
مهدی آینه بیگی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5196
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
سینا وجدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5222
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
دانیال رویینی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5669
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
سحر احسانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5152
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
پرستو نیازی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5113
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
نگین داودی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5361
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
فاطمه زنده دل
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4483
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
پارسا حق بین
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5246
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
محسن غلامی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4935
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
علیرضا نصرتی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5718
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
محسن دنیوی راد
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5069
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
فرنوش رضایی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4954
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
حسین رحیمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5701
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
یاسین صبوری بیگان
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5418
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
فاطمه غلام پور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5615
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
سیده زهرا صفی زاده حسینی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5679
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
مایده شاهدجو
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5696
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
شادی شهریانی کیکانلو
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5013
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
یاشار شیردل
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4814
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
نگار حجتی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5091
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
علی مودی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5845
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
فاطمه میرزایی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5034
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
محبوبه اکبری
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5623
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
خشایار عزیزی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6345
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ شهید بهشتی
علی علی نیا
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5617
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه شهید بهشتی
محمد اوازه
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4723
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
ملیکا عباس زاده وحید
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5391
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
میثم کرباسی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4972
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
زهرا اسدنژاد
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5025
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
سمیرا عضدی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4789
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
محدثه منفردی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6378
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
عطیه معتمد
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 6030
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
نگین سبحانی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5647
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
بجنورد_ فرزانگان
لیلا شاددل
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4765
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نرجس
بهاره نامور
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5325
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
سوزان نوایی راهبر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4958
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
دایان نوایی راهبر
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5273
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
مهران خادمی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 4580
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه 9 دی
مطهره نعمتی
نهم - بجنورد
میانگین تراز کانونی: 5264
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بجنورد_ نمونه بصیرت
5/28/2023 7:28:14 AM