بندر کنگ و چارک

بندر کنگ و چارک -


حمیدرضا بهرامزاد
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4808
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه شهید بهشتی
آرمیتا حسن پور
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5758
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر لنگه_ دبیرستان حضرت زینب
امل محمدیان
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4865
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه حضرت زینب (س)
آیدا رستگار
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4964
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر لنگه_ دبیرستان حضرت زینب
فاطمه قاسمی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4875
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه حضرت زینب (س)
امیر تمیمی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4128
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه شهید بهشتی
زهرا مریدی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4017
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه حضرت زینب (س)
زهرا کهنوی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4845
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه حضرت زینب (س)
مهگل فرزانه
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4210
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه حضرت زینب (س)
هدی محمودی
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 5112
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه حضرت زینب (س)
محمد دست پیش
نهم - بندر کنگ و چارک
میانگین تراز کانونی: 4668
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
بندر لنگه_ نمونه شهید بهشتی
6/10/2023 8:34:21 AM
Menu