سرباز راسك

سرباز راسك -


فاطمه محبوبی
نهم - سرباز راسك
میانگین تراز کانونی: 4805
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
عبدالمعید باران زهی
نهم - سرباز راسك
میانگین تراز کانونی: 3763
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرباز راسك_ نمونه دولتی آل محمد
عرفان بامری
نهم - سرباز راسك
میانگین تراز کانونی: 3898
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرباز راسك_ دانشگاه ولایت
نصرالله ملازیی
نهم - سرباز راسك
میانگین تراز کانونی: 3847
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرباز راسك_ دانشگاه ولایت
محمد سقاری
نهم - سرباز راسك
میانگین تراز کانونی: 3665
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرباز راسك_ نمونه دولتی آل محمد
مرضیه ملک پور
نهم - سرباز راسك
میانگین تراز کانونی: 4431
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
ايرانشهر_ رسالت
یوسف اوخیری
نهم - سرباز راسك
میانگین تراز کانونی: 4179
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرباز راسك_ نمونه دولتی آل محمد
ولید رییسی
نهم - سرباز راسك
میانگین تراز کانونی: 4061
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرباز راسك_ نمونه دولتی آل محمد
محمد رندی
نهم - سرباز راسك
میانگین تراز کانونی: 3772
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرباز راسك_ نمونه دولتی آل محمد
اسحق ریسی
نهم - سرباز راسك
میانگین تراز کانونی: 4293
سابقه کانونی :
 
تيزهوشان
ايرانشهر_ دانشگاه
زکریا رییسی قصرقندی
نهم - سرباز راسك
میانگین تراز کانونی: 4234
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرباز راسك_ نمونه دولتی آل محمد
شایان نادری
نهم - سرباز راسك
میانگین تراز کانونی: 4463
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرباز راسك_ نمونه دولتی آل محمد
قمرالدین بایگان
نهم - سرباز راسك
میانگین تراز کانونی: 3892
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرباز راسك_ نمونه دولتی آل محمد
محمد عرفان تاروانی
نهم - سرباز راسك
میانگین تراز کانونی: 4805
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرباز راسك_ دانشگاه ولایت
عبدالوحید شاردری
نهم - سرباز راسك
میانگین تراز کانونی: 4527
سابقه کانونی :
 
نمونه دولتي
سرباز راسك_ دانشگاه ولایت
5/29/2023 2:40:53 PM
Menu